NSC2020

NSC2020

นางสาวพิชาดา สายเชื้อ และนางสาวสาวิตรี คันที ร่วมนำเสนอโครงงานเรื่อง "ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้วยกล้องไอพี" ในการประกวด National Software Contest: NSC2020 ในหมวด 14 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับทุนสนับสนุน 3000 บาท (รอบข้อเสนอโครงการ ...
Read More
เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประจำปี 2562

เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประจำปี 2562

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทรพร ใจอ่อน นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในโอกาสจบการศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คณะวิทยาการสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย 3.89 ประจำปี 2562 ...
Read More
Best Paper Award – iSAI-NLP 2019

Best Paper Award – iSAI-NLP 2019

นางสาวสาวิตรี คันที และนางสาวพิชาดา สายเชื้อ นิสิตปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงาน iSAI-NLP 2019 โดยบทความที่นำเสนอเรื่อง "Effective Face Verification Systems Based on the Histogram of Oriented Gradients and Deep Learning Techniques" ...
Read More
นิสิตปริญญาตรีสาขา IT ได้ตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยในงาน iSAI-NLP 2019

นิสิตปริญญาตรีสาขา IT ได้ตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยในงาน iSAI-NLP 2019

นางสาวสาวิตรี คันทรี และนางสาวพิชาดา สายเชื้อ ได้ตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Effective Face Verification Systems Based on Histogram of Oriented Gradients and Deep Learning Techniques" ที่งาน iSAI-NLP 2019 ซึ่งเป็นงาน International Conference จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 (https://isai-nlp2019.aiat.or.th/) ...
Read More
เตรียมความพร้อมให้น้อง สู่รั้วมหาวิทยาลัย

เตรียมความพร้อมให้น้อง สู่รั้วมหาวิทยาลัย

11 กรกฏาคม 2562 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อม ให้น้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ณ. ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภายในโครงการมีการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยมีการแนะแนววิชาเรียน การให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับรายวิชาเรียน อาทิเช่น วิชา Algorithm and Problem Solving และ Computer Programming และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ cr. it.msu.ac.th ...
Read More
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2562

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2562

13 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทเกี่ยวกับการดำรงชีวิตตลอดการศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการแนะนำคณะกรรมการประจำคณะ บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงแนะนำคณะกรรมการประจำสโมสรนิสิตคณะฯ แก่นิสิตใหม่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนมากกว่า 400 คน ณ ห้องโถงชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม cr. it.msu.ac.th ...
Read More
ผศ.ดร.ธวัชชัย ชมศิริ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์”

ผศ.ดร.ธวัชชัย ชมศิริ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์”

“ความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชมศิริ อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์” ให้แก่นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ...
Read More
STARTUP THAILAND LEAGUE – CAMP

STARTUP THAILAND LEAGUE – CAMP

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต IT นายสิริชัย ชูหลี ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมกับสมาชิกในทีม ClickToFarm ในงาน STARTUP THAILAND LEAGUE – CAMP ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก วันที่ 16-18 มี.ค 2561 ...
Read More