โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 วิทยากร ดร.วรยา โสมอินทร์อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตกแลภาษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ...
Read More
คณะไอที มมส จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมบรรยายพิเศษ “เทคนิคการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา” โดย ศ.ดร.รพีพันธ์ ปิตาคะโส

คณะไอที มมส จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมบรรยายพิเศษ “เทคนิคการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา” โดย ศ.ดร.รพีพันธ์ ปิตาคะโส

งานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง IT-506 Smart Classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนิสิตใหม่ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวแนะนำคณาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.รพีพันธ์ ปิตาคะโส ตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ บรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแก่นิสิต cr. it.msu.ac.th ...
Read More
Seminar เรื่อง “Cloud Computing Energy Aware Architecture: Vision and Implementation” โดย Prof.Karim Djemame

Seminar เรื่อง “Cloud Computing Energy Aware Architecture: Vision and Implementation” โดย Prof.Karim Djemame

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ และนิสิตโท เอก ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Seminar โดย Prof. Karim Djemame จาก University of Leeds, UK. เรื่อง "Cloud Computing Energy Aware Architecture: Vision and Implementation" Date: Monday 6 August 2018 Time: 10:00-12:00 Venue: ห้องประชุมคณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้น 2 ...
Read More
ประกาศรับสมัครทุนผู้มีศักยภาพทางการวิจัยสำหรับนิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรับสมัครทุนผู้มีศักยภาพทางการวิจัยสำหรับนิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรับสมัครทุนผู้มีศักยภาพทางการวิจัยสำหรับนิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครวันนี้จนถึง 6 สิงหาคม 2561   หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครทุนผู้มีศักยภาพทางการวิจัยสำหรับนิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ทุน โดยเปิดรับทุนในภาคการศึกษา 1/2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่มีศักยภาพทางด้านการวิจัย หรือมีความรู้ความสามารถในการพัฒนางานวิจัย ได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานทางด้านการวิจัย และสามารถก้าวต่อไปเป็นนักวิชาการและนักวิจัยที่ดีในอนาคตเมื่อจบการศึกษา  โดยมอบทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท   ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครที่ เลขาฯ สาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.จารี ทองคำ ดาวน์โหลดใบสมัคร: word, pdf    ...
Read More
นิสิตปริญญาโทสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

นิสิตปริญญาโทสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาโท จำนวน 4 ท่านที่สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ปพิชญา กลางนอก วิทยานิพนธ์เรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคนิคแบบรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองตามกฎ" ปทิตญา บุญรักษา วิทยานิพนธ์เรื่อง "แบบจำลองเพื่อพยากรณ์การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยใช้เทคนิคอนุกรมเวลา" ฉริยะ อัครวรรณ วิทยานิพนธ์เรื่อง "การพยากรณ์ปริมาณการใช้หนังสือสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยเทคนิคอนุกรมเวลา" นัธทวัฒน์ รักสะอาด วิทยานิพนธ์เรื่อง "กระบวนการเพื่อการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมที่มีกลุ่มตัวอย่างน้อย"      ...
Read More
ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง

ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง

ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 รัฐบาลเชิญชวนให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 ประกอบในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนสามารถแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีขาวได้ตามประเพณีนิยม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ งานสื่อสารองค์กร ...
Read More