การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการสารสนเทศ ...
Read More
การสอบวัดคุณสมบัติ(QE) ประจำภาคการศึกษา 1/2562

การสอบวัดคุณสมบัติ(QE) ประจำภาคการศึกษา 1/2562

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ท่าน ได้สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination: QE) ประกอบด้วย 1. นางสาวศิรวรรณ พิพิธพัฒน์ไพสิฐ 2. นายสรายุทธ กรวิรัตน์ 3. นายณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์ ...
Read More
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 วิทยากร ดร.วรยา โสมอินทร์อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตกแลภาษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ...
Read More
คณะไอที มมส จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมบรรยายพิเศษ “เทคนิคการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา” โดย ศ.ดร.รพีพันธ์ ปิตาคะโส

คณะไอที มมส จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมบรรยายพิเศษ “เทคนิคการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา” โดย ศ.ดร.รพีพันธ์ ปิตาคะโส

งานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง IT-506 Smart Classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนิสิตใหม่ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวแนะนำคณาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.รพีพันธ์ ปิตาคะโส ตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ บรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแก่นิสิต cr. it.msu.ac.th ...
Read More
อบรมหลักการอ่านและเขียนบทความภาษาอังกฤษ

อบรมหลักการอ่านและเขียนบทความภาษาอังกฤษ

โครงการอบรมหลักการอ่านและเขียนบทความภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง IT214 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช ...
Read More
นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ป.เอก

นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ป.เอก

นิสิตระดับปริญญาเอกจำนวน 4 ท่านนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อ ศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส ผศ.สุวิช ถิตะโคตร และผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ ...
Read More
Seminar เรื่อง “Cloud Computing Energy Aware Architecture: Vision and Implementation” โดย Prof.Karim Djemame

Seminar เรื่อง “Cloud Computing Energy Aware Architecture: Vision and Implementation” โดย Prof.Karim Djemame

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ และนิสิตโท เอก ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Seminar โดย Prof. Karim Djemame จาก University of Leeds, UK. เรื่อง "Cloud Computing Energy Aware Architecture: Vision and Implementation" Date: Monday 6 August 2018 Time: 10:00-12:00 Venue: ห้องประชุมคณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้น 2 ...
Read More