“ความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชมศิริ อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์” ให้แก่นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Views All Time
Views All Time
942
Views Today
Views Today
1