20 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการวิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) วงรอบปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการประเมินคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) ณ ห้อง IT- 506 Smart Classroom การจัดโครงการในครั้งนี้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรนำกระบวนการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมรับกับการประเมินคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) พร้อมทั้งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น เป็นประธานในงานกล่าวเปิดงานโครงการ

cr. it.msu.ac.th

Views All Time
Views All Time
498
Views Today
Views Today
1