หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562

วิทยากร ดร.วรยา โสมอินทร์
อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตกแลภาษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Views All Time
Views All Time
423
Views Today
Views Today
1