งานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง IT-506 Smart Classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนิสิตใหม่ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวแนะนำคณาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.รพีพันธ์ ปิตาคะโส ตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ บรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแก่นิสิต

cr. it.msu.ac.th

Views All Time
Views All Time
383
Views Today
Views Today
1