วันที่ 19 ตุลาคม 2562 นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ท่าน ได้สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination: QE) ประกอบด้วย

1. นางสาวศิรวรรณ พิพิธพัฒน์ไพสิฐ
2. นายสรายุทธ กรวิรัตน์
3. นายณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์

Views All Time
Views All Time
432
Views Today
Views Today
1