นางสาวสาวิตรี คันที และนางสาวพิชาดา สายเชื้อ นิสิตปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงาน iSAI-NLP 2019 โดยบทความที่นำเสนอเรื่อง “Effective Face Verification Systems Based on the Histogram of Oriented Gradients and Deep Learning Techniques”

Views All Time
Views All Time
650
Views Today
Views Today
1