ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ นำเสนองานวิจัยที่การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP2019) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นงานวิจัยเรื่อง “Gender Recognition from Facial Images using Local Gradient Feature Descriptor” ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกับ ผศ.ธนันชัย คำเกตุ และงานวิจัยเรื่อง “Develop the Framework Conception for Hybrid Indoor Navigation for Monitoring inside Building using Quadcopter” โดยวิจัยร่วมกับ ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

Views All Time
Views All Time
540
Views Today
Views Today
1