แบบฟอร์มข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นิสิตที่ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเทอม 2/2559 ให้เข้าไปกรอกแบบฟอร์มข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเว็บไซต์ ต่อไปนี้
https://goo.gl/forms/YwaHuy6JYjFw7vIO2
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน อาจารย์จะนำข้อมูลที่ได้ไปสรุป และแนะนำรุ่นน้องในรุ่นต่อ ๆ ไป

Views All Time
Views All Time
655
Views Today
Views Today
1