ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30-12:00
ณ ห้องฉายภาพยนตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

สาขาฯ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรียนเชิญนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมงานตามวัน และเวลาดังกล่าว

Views All Time
Views All Time
407
Views Today
Views Today
1