บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด รับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 4 คน

  1. นางสาวดวงตา เคนดี
  2. นางสาวกีรติกาญจน์ เชิดชู
  3. นางสาววนิดา อินธิกาย
  4. นางสาววรรณิภา กองทอง

โดยนิสิตได้ฝึกงานทางด้าน Business Analysis (BA) ซึ่งฟังก์ชันการทำงานจะคล้าย ๆ กับ System Analysis (SA) ซึ่งเน้นการทำงานทางด้านการออกแบบ Prototype, การวิเคราะห์ระบบ, ER-Diagram, Use Case Diagram  ซึ่งนิสิตได้ติดตามเจ้าหน้าที่ (พี่เลี้ยง) ออกไปพบลูกค้าเพื่อหา Requirement ของระบบ และยังช่วยฝึกอบรมให้ User ในการใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

นิสิตจำนวน 3 คนมีความประสงค์ที่จะยื่นใบสมัครเพื่อเข้าทำงานที่บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด และเจ้าหน้าที่ได้ตัดสินใจรับนิสิตทั้ง 3 คนเพื่อเข้าทำงานในส่วนของ BA

 

ข้อมูลบริษัท
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด
อาคารบิซโพเทนเชียล เลขที่ 807/1
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120

Views All Time
Views All Time
1204
Views Today
Views Today
1