สมัครสมาชิกฟรี

ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีความสามารถและสนใจจะพัฒนาวิชาชีพ
สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก MSU Tech Startup Club

“อนาคตสร้างได้ เริ่มจากวันนี้”

www.std.it.msu.ac.th/startup-msu

เปิดคลับวันที่

8 กุมภาพันธ์ 2560