กิจกรรมค่ายฤดูร้อน ” The 6 th NIDA Summer Camp on Sustainable Community Development ” ครั้งที่ 6
ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

แจ้งนิสิต ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน
ด้วยทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มีกำหนดการจัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อน ” The 6 th NIDA Summer Camp on Sustainable Community Development ” ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 12 – 21 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กรุงเทพมหานคร
โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมคือ ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ (ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารและค่าประกันการเดินทาง) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.oia.nida.ac.th/