บรรยากาศการไปตอนรับน้อง ๆ ที่เดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 มกราคม ที่ บขส จังหวัดมหาสารคาม
ที่ผ่านมา……. ของนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบคุณรุ่นพี่ทุกคนที่ทุมเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่อน้อง