โครงการอบรมความรู้ทางด้าน Internet of Things (IOT)
โดยคุณ Pairoch Julrat
www.facebook.com/pairoch.julrat

เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ https://roiet.io/ ที่ให้ความรู้ทางด้าน IOT
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ เช่น Smart Home, Smart Farm, Autonomous Drone

 

CV-Pairoch-For-MSU.ac.th
Outline-IoT101