รายวิชา
One Program One Community
0035001
เว็บไซต์รายวิชา: http://opoc.it.msu.ac.th/

เทอม 1/2560


 

อาจารย์ผู้สอน

อ.อังคณา พรมรักษา
ผศ.พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์
ผศ.ศศิธร แก้วมั่น
ผศ.ดร.ฤทัย นิ่มน้อย
ผศ.ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา
ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง

อ.อรทัย สุทธิจักษ์
ดร.นุชนาฎ บัวศรี
ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์
ผศ.อนิรุทธ์ โชติถนอม
ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ

เอกสารประกอบ


 

กิจกรรมในรายวิชา


13 กันยายน 2560 ระดมความคิดนิสิตแต่ละสาขา เพื่อโครงการที่มีคุณภาพ

13 กันยายน 2560 ระดมความคิดนิสิตแต่ละสาขา เพื่อโครงการที่มีคุณภาพ ...
Read More

การถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนและสังคม

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 คณะดุริยางศิลป์ ตึก D เวลา 13.00 - 15.00 โดย คุณเอิร์ธ นพเดช เตยะราชกุล ...
Read More

นิสิตเข้าร่วมฟังบรรยายที่กองกิจการนิสิต

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ตึกกองกิจการนิสิต ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เริ่ม 13.00 น ...
Read More

Views All Time
Views All Time
1970
Views Today
Views Today
1