อาจารย์ผู้สอน

 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ดร. พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ
 • สาขานิเทศน์ศาสตร์
  • อ.พฤฒ ธนรัช
 • สาขาภูมิสารสนเทศ
  • ดร.โสภณวิชญ์ คำพิลัง
 • สาขาสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาสื่อนฤมิต
  • อ.พฤฒ ธนรัช

 

หนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอน (1/2560) ราคา 220 บาท สามารถหาซื้อได้ที่ตึกคณะมนุษย์ศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ

 

การวัดคะแนน

 • สอบกลางภาค 30 คะแนน
 • สอบปลายภาค 30 คะแนน
 • สอบ quiz 30 คะแนน
 • จิตพิสัย 10 คะแนน
Views All Time
Views All Time
991
Views Today
Views Today
1