เกี่ยวกับภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คณะวิทยาการสารสนเทศ เดิมชื่อภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems) และเนื่องด้วยกระแสของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้น จึงทำให้ภาควิชาถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) และสุดท้ายจึงได้เปลี่ยนมาเป็นภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาจนปัจจุบัน (2560)

โดยปัจจุบัน (2560) ได้เปิดสอนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นหลักสูตรของปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร คือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ และหลักสูตรของปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร คือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิสิตที่เรียนจบภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระดับปริญญาตรีจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยมีชื่อภาษาอังกฤษคือ Bachelor of Science (Information Technology) หรือ B.Sc. (Information Technology) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) หรือ วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ) โดยมีชื่อภาษาอังกฤษคือ Bachelor of Science (Geo-Informatics) หรือ B.Sc. (Geo-Informatics)

สำหรับบัณฑิตที่เรียนจบในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือ M.Sc. in Information Technology