หลักสูตร ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Doctor of Philosophy Program in Information Technology

 

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาไทย : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Information Technology)
ภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Information Technology)

 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. พัฒนานักวิชาการและวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกและแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่นิสิตมีความเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง
2. มุ่งให้นิสิตมีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งผลประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคมและประเทศ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม

 

โครงสร้างหลักสูตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 2.1
1. หมวดวิชาบังคับ 3
2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9
3. หมวดประสบการณ์วิจัย วิทยานิพนธ์ 48 36
จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 48 48

หมายเหตุ : นิสิตที่เรียนแบบ 1.1 อาจต้องเรียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด โดยไม่นับหน่วยกิต

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร: Link

ตั้งแต่เทอม 1/2561 ค่าเทอมแบบเหมาจ่าย เทอมละ 41,000 บาท


 

เอกสารแนบประกอบหลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ

Views All Time
Views All Time
984
Views Today
Views Today
4