หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Doctor of Philosophy Program in Information Technology

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาไทย : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Information Technology)
ภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Information Technology)


วัตถุประสงค์

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

  1. พัฒนานักวิชาการและวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกและแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่นิสิตมีความเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง
  2. มุ่งให้นิสิตมีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งผลประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคมและประเทศ
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://it.it.msu.ac.th/phd/

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Olarik Surinta
Lecturer
Chattrakul Sombattheera
Lecturer
Jaree Thongkam
Lecturer

ติดต่อ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอีเมล olarik.s@msu.ac.th


โครงสร้างหลักสูตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

หมวดวิชาแบบ 1.1แบบ 2.1
1. หมวดวิชาบังคับ3
2. หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 9
3. หมวดประสบการณ์วิจัย วิทยานิพนธ์4836
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า4848

หมายเหตุ : นิสิตที่เรียนแบบ 1.1 อาจต้องเรียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด โดยไม่นับหน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายรายเทอม

ค่าเทอมแบบเหมาจ่าย
– ระบบในเวลาราชการ เทอมละ 41,000 บาท
– ระบบนอกเวลาราชการ เทอมละ 50,000 บาท


รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร

คลิกเพื่อดูรายละเอียด


แผนการเรียน ป.เอก

แผนการเรียน ป.เอก แบบ 2.1

ปีที่ 1 : ภาคต้น

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
1201 901วิธีการทางสถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Statistical Methods and Research Methodology for Information Technology
3(3-0-6)*
1201 xxxวิชาเลือก3(3-0-6)
1201 xxxวิชาเลือก3(3-0-6)
1201 905สัมมนา 1
Seminar 1
1(1-0-2)
หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 1 : ภาคปลาย

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
1201 xxxวิชาเลือก3(3-0-6)
1201 906สัมมนา 2
Seminar 2
1(1-0-2)

ปีที่ 2 : ภาคต้น

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
1201 907สัมมนา 3
Seminar 3
1(1-0-2)
QEสอบวัดคุณสมบัติ
Qualifying Examination
ยื่นข้อเสนอวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

ปีที่ 2 : ภาคปลาย

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
1201 991วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)
Thesis (Type 2.1)

เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์ 3 บท)
12

ปีที่ 3 : ภาคต้น

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
1201 991วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)
Thesis (Type 2.1)

รายงานความก้าวหน้า
12

ปีที่ 3 : ภาคปลาย

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
1201 991วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)
Thesis (Type 2.1)

สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
12

Views All Time
Views All Time
2348
Views Today
Views Today
2

แผนการเรียน ป.เอก แบบ 1.1

ปีที่ 1 : ภาคต้น

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
1201 905สัมมนา 1
Seminar 1
1(1-0-2)*

ปีที่ 1 : ภาคปลาย

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
1201 906สัมมนา 2
Seminar 2
1(1-0-2)*

ปีที่ 2 : ภาคต้น

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
1201 907สัมมนา 3
Seminar 3
1(1-0-2)*
QEสอบวัดคุณสมบัติ
Qualifying Examination
ยื่นข้อเสนอวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

ปีที่ 2 : ภาคปลาย

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
1201 990วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)
Thesis (Type 1.1)

เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์ 3 บท)
12

ปีที่ 3 : ภาคต้น

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
1201 990วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)
Thesis (Type 1.1)

รายงานความก้าวหน้า
12

ปีที่ 3 : ภาคปลาย

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
1201 990วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)
Thesis (Type 1.1)

สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
24

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิต


Views All Time
Views All Time
2348
Views Today
Views Today
2

Views All Time
Views All Time
2348
Views Today
Views Today
2