หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาไทย : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Information Technology)
ภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Information Technology)


ปรัชญา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์งานด้านซอฟต์แวร์และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู้ความสามารถทัดเทียมในระดับสากล รวมทั้งมุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำหรับองค์กร
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ได้มาตรฐานระดับสากล
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย ศึกษาต่อ และการพัฒนาความรู้ที่สูงขึ้นได้
 5. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประธานหลักสูตร
ผศ.อนิรุทธ์ โชติถนอม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ.ดร.ธวัชชัย ชมศิริ
2. ผศ.ธนันชัย คำเกตุ
3. ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
4. อ.จตุภูมิ จวนชัยภูมิ

Thananchai Khamket
Lecturer
Anirut Chotthanom
Lecturer
Thawatchai Chomsiri
Lecturer
Jatuphum Juanchaiyaphum
Lecturer
Chumsak Sibunruang
Lecturer

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อมายังอีเมล secretary.it2562@gmail.com หรือฝากข้อความไว้ใน Facebook: https://www.facebook.com/informationtechnologyMSU


โครงสร้างหลักสูตร

แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา
โปรแกรมปกติ
(หน่วยกิต)
โปรแกรมสหกิจศึกษา
(หน่วยกิต)
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า)3030
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า)9191
1) วิชาแกน9
2) วิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า)7070
(1) กลุ่มองค์กรและระบบสารสนเทศ1414
(2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์2525
(3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์1818
(4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ99
(5) กลุ่มภาษาสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ44
3) วิชาเลือก1212
ค. หมวดประสบการณ์วิชาชีพ69
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า)66
รวมหน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า)133136

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชาชื่อวิชาโปรแกรมปกติโปรแกรมสหกิจศึกษา
120 1101หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Principle of Information Technology
3(3-0-6)3(3-0-6)
1201 102ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา
Algorithm and Problem Solving
3(2-2-5)3(2-2-5)
1201 103วิยุตคณิตสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Discrete Mathematics for Information Technology
3(3-0-6)3(3-0-6)
1201 104การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
Creativity and Innovation Management
3(3-0-6)3(3-0-6)
0021 001ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2(2-0-4)2(2-0-4)
00xx xxxศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษาไทย2(2-0-4)2(2-0-4)
00xx xxxศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2(2-0-4)2(2-0-4)
รวม1818

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชาชื่อวิชาโปรแกรมปกติโปรแกรมสหกิจศึกษา
1201 105การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Programming 1
3(2-2-5)3(2-2-5)
1201 106องค์การและการจัดการ
Organizations and Management
3(3-0-6)3(3-0-6)
1201 107เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1
Computer Network 1
3(2-2-5)3(2-2-5)
1201 108การออกแบบฐานข้อมูล
Database Design
3(2-2-5)3(2-2-5)
1201 109กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Legal and Ethical Issues in Informatics Profession
2(2-0-4)2(2-0-4)
00xx xxxศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษาอังกฤษ2(2-0-4)2(2-0-4)
00xx xxxศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2(2-0-4)2(2-0-4)
00xx xxxศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ2(2-0-4)2(2-0-4)
รวม2020

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชาชื่อวิชาโปรแกรมปกติโปรแกรมสหกิจศึกษา
1201 201โครงสร้าข้อมูลและแฟ้มข้อมูล
Data and File Structures
3(2-2-5)3(2-2-5)
1201 202เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2
Computer Network 2
3(2-2-5)3(2-2-5)
1201 203การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Programming 2
3(2-2-5)3(2-2-5)
1201 204เทคโนโลยีเว็บ
Web Technology
3(2-2-5)3(2-2-5)
1201 205การจัดการฐานข้อมูล
Database Management
3(2-2-5)3(2-2-5)
00xx xxxศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษาอังกฤษ2(2-0-4)2(2-0-4)
00xx xxxศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษาไทย2(2-0-4)2(2-0-4)
00xx xxxศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์-วิทยาศาสตร์2(2-0-4)2(2-0-4)
รวม2121

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชาชื่อวิชาโปรแกรมปกติโปรแกรมสหกิจศึกษา
1201 206การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
Application Development
3(2-2-5)3(2-2-5)
1201 207ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Security
3(2-2-5)3(2-2-5)
1201 208การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Information Systems Analysis and Design
3(3-0-6)3(3-0-6)
1201 209สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Statistics and Research Methods in Information Technology
3(3-0-6)3(3-0-6)
1201 210ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human and Computer Interaction
3(3-0-6)3(3-0-6)
00xx xxxศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์-วิทยาศาสตร์2(2-0-4)2(2-0-4)
00xx xxxศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษาอังกฤษ2(2-0-4)2(2-0-4)
00xx xxxศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มสหศึกษา2(2-0-4)2(2-0-4)
รวม2121

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชาชื่อวิชาโปรแกรมปกติโปรแกรมสหกิจศึกษา
1201 301ตัวแบบและการประยุกต์ในวิทยาการจัดการ
Models and Application in Management Science
3(3-0-6)3(3-0-6)
1201 302การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
3(3-0-6)3(3-0-6)
1201 303หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-Commerce Principle
3(2-2-5)3(2-2-5)
1201 304ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
English for Information Technology 1
2(2-0-4)2(2-0-4)
00xx xxxศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์-วิทยาศาสตร์2(2-0-4)2(2-0-4)
00xx xxxศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์-วิทยาศาสตร์2(2-0-4)2(2-0-4)
00xx xxxศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์-วิทยาศาสตร์2(2-0-4)2(2-0-4)
รวม1717

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชาชื่อวิชาโปรแกรมปกติโปรแกรมสหกิจศึกษา
1201 305ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
Information System for Business Management
3(2-2-5)3(2-2-5)
1201 306วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3(2-2-5)3(2-2-5)
1201 307ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
English for Information Technology 2
2(2-0-4)2(2-0-4)
1201 308โครงงานนิสิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Information Technology Senior Project 1
1(0-2-0)1(0-2-0)
1201 xxxกลุ่มวิชาเอกเลือก33
1201 xxxกลุ่มวิชาเอกเลือก33
รวม1515

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชาชื่อวิชาโปรแกรมปกติโปรแกรมสหกิจศึกษา
1201 401โครงงานนิสิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Information Technology Senior Project 2
3(0-6-0)3(0-6-0)
1201 xxxกลุ่มวิชาเอกเลือก33
1201 xxxกลุ่มวิชาเอกเลือก
33
กลุ่มวิชาเลือกเสรี33
กลุ่มวิชาเลือกเสรี33
รวม1515

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชาชื่อวิชาโปรแกรมปกติโปรแกรมสหกิจศึกษา
1201 499*การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Professional Practicum
6
0199 499*สหกิจศึกษา
Cooperative Education
9(0-40-0)
รวม69

หมายเหตุ * ให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

งานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network & Administrator)

 • นักดูแลความปลอดภัยเครือข่ายและดูแลเครือข่าย (Network Security & Administrator)
 • วิศวกรเครือข่าย และวิศวกรระบบ (Network & System Engineer)
 • นักดูแลระบบลินุกซ์ (Linux Administrator)
 • ฝ่ายช่วยเหลือด้านความปลอดภัย (Security Help Desk)
 • นักวิเคราะห์ความปลอดภัย (Security Analyst)
 • นักดำเนินการด้านความปลอดภัย (Security Operation)

งานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)

 • ผู้จัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager)
 • ผู้จัดการโครงงาน (Project Manager)

งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Systems)

 • นักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
 • นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
 • ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)
 • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 • นักประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assessment)
 • ผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)

งานด้านการศึกษา (Education)

 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานทางด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science)

 • นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
 • วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)

งานทางด้านนักเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ (Programmer & Developer)

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (Backend Developer)
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแพลตฟอร์มบนมือถือ (Mobile Developer)

งานทางด้านการจัดการฐานข้อมูล (Database Management)

 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
 • นักออกแบบฐานข้อมูล (Database Designer)

งานทางด้านพัฒนาเว็บไซต์ (Website Developer)

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแพลตฟอร์มบนเว็บ (Web Programmer)
 • ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับแต่งเว็บไซ์ (SEO Specialist)

งานทางด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)

 • ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Support)
 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technical Specialist)
 • ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับลูกค้า (Customer Support)
Views All Time
Views All Time
8702
Views Today
Views Today
17