หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาไทย : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Information Technology)
ภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Information Technology)

ปรัชญา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์งานด้านซอฟต์แวร์และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู้ความสามารถทัดเทียมในระดับสากล รวมทั้งมุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำหรับองค์กร
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ได้มาตรฐานระดับสากล
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย ศึกษาต่อ และการพัฒนาความรู้ที่สูงขึ้นได้
5. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร
แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา โปรแกรมปกติ (หน่วยกิต) โปรแกรมสหกิจศึกษา (หน่วยกิต)
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30
 ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 95 92
        1) วิชาแกน 12 12
        2) วิชาเฉพาะด้าน 71 68
            (1) กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ 15 15
            (2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 21 21
            (3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 16 13
            (4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 14 14
            (5) กลุ่มภาษาสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5
        3) วิชาเลือก 12 12
ค. หมวดประสบการณ์วิชาชีพ 3 9
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6
รวม 134 137

 

Views All Time
Views All Time
1719
Views Today
Views Today
1