หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Master of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาไทย : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Information Technology)
ภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Information Technology)

ปรัชญา 
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนา บริหารจัดการ และการวิจัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ 
เพื่อผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรู้และความเข้าใจทางวิชาการ ทั้งทฤษฎีและการประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ ต่อการทำงานขององค์กรและการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. มีลักษณะความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนา และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
3. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
1. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 24
     – วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 6
     – วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18
2. หมวดประสบการณ์วิจัย 36 12
     – วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 12
จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 36

 

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร

Views All Time
Views All Time
1310
Views Today
Views Today
2