หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Master of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาไทย : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Information Technology)
ภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Information Technology)


วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้และความเข้าใจทางวิชาการ ทั้งทฤษฎีและการประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสารสนเทศ
    ให้มีประสิทธิภาพ ต่อการทำงานขององค์กรและการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  2. มีลักษณะความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนา และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
  3. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนา บริหารจัดการ และการวิจัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Olarik Surinta
Lecturer
Chattrakul Sombattheera
Lecturer
Jaree Thongkam
Lecturer

รายละเอียดหลักสูตร

คลิกเพื่อดูรายละเอียด


โครงสร้างหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หมวดวิชาแผน ก แบบ ก 1แผน ก แบบ ก 2แผน ข
1. หมวดวิชาบังคับ66
2. หมวดวิชาเลือก1524
3. หมวดประสบการณ์วิจัย วิทยานิพนธ์3615
4. หมวดการศึกษาค้นคว้าอิสระ6
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า363636

ค่าใช้จ่ายรายเทอม

แผนการเรียนค่าใช้จ่ายรายเทอม (บาท)
แผน ก แบบ ก 1 (ระบบในเวลาราชการ)22,000
แผน ก แบบ ก 2 (ระบบนอกเวลาราชการ)34,000
แผน ข (ระบบนอกเวลาราชการ)34,000

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
1201 604วิธีการทางสถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Statistical Methods and Research Methodology for Information Technology
3(3-0-6)*
1201 691วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1
Thesis Plan A Type A 1
6
รวม6

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
1201 601สัมมนา 1
Seminar 1
1(0-2-1)*
1201 691วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1
Thesis Plan A Type A 1
10
รวม10

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
1201 602สัมมนา 2
Seminar 2
1(0-2-1)*
1201 691วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1
Thesis Plan A Type A 1
10
รวม10

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
1201 603สัมมนา 3
Seminar 3
1(0-2-1)*
1201 691วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1
Thesis Plan A Type A 1
10
รวม10

หมายเหตุ * เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต


แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชาชื่อวิชาแผน ก 2แผน ข
1201 604วิธีการทางสถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Statistical Methods and Research Methodology for Information Technology
3(3-0-6)3(3-0-6)
1201 xxxวิชาเลือก33
1201 xxxวิชาเลือก33
1201 xxxวิชาเลือก33
รวม1212

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชาชื่อวิชาแผน ก 2แผน ข
1201 601สัมมนา 1
Seminar 1
1(0-2-1)1(0-2-1)
1201 692วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2
Thesis Plan A Type A 2
3
1201 xxxวิชาเลือก33
1201 xxxวิชาเลือก3
1201 xxxวิชาเลือก3
รวม710

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชาชื่อวิชาแผน ก 2แผน ข
1201 602สัมมนา 2
Seminar 2
1(0-2-1)1(0-2-1)
1201 692วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2
Thesis Plan A Type A 2
3
1201 693การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study
2
1201 xxxวิชาเลือก33
รวม76

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชาชื่อวิชาแผน ก 2แผน ข
1201 603สัมมนา 3
Seminar 3
1(0-2-1)1(0-2-1)
1201 692วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2
Thesis Plan A Type A 2
9
1201 693การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study
4
1201 xxxวิชาเลือก3
รวม108

Views All Time
Views All Time
2839
Views Today
Views Today
2