ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัย
การศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559

จากประกาศข้างต้นนิสิตระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไปหากจะตีพิมพ์บทความวิจัย และใช้เพื่อเป็นส่วนประกอบของการสำเร็จการศึกษา จะต้องเข้าเกณฑ์ในระดับที่ 4 โดยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ 4.2.1 ตามตารางดังต่อไปนี้

หมายเหตุ

 1. โดยวารสารต้องอยู่ในเกณ์การพิจารณาคุณภาพวารสารระดับนานาชาติตามฐานข้อมูลวารสารที่ให้นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกใช้สำเร็จการศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือพิจารณาคุณภาพวารสารตามองค์ประกอบของโครงสร้างวารสาร

 2. ในกรณีที่วารสารไม่เป็นไปตามประกาศหากมีเหตุผลเชิงวิชาการเกี่ยวกับความมีคุณภาพของวารสารดังกล่าวสามารถเสนอเหตุผลต่อบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายกรณี

 

ดังนั้น จากข้อ 4.2.1 นิสิตระดับปริญญาเอก จะต้องได้ใบตอบรับหรือตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติในฐานข้อมูลวารสารที่นักศึกษา “โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก” ใช้สำเร็จการศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือตามจำนวนที่หลักสูตรกำหนด

 

ตรวจสอบรายชื่อวารสาร

ตรวจสอบจาก Journal Citation Reports (JCR)

ตรวจสอบจาก ISI Web  of Science

รายชื่อฐานข้อมูลที่สามารถใช้ตรวจสอบวารสาร

 

 

ResearchGate: What is the difference between the ISI and SCI journal? (ความแตกต่างระหว่าง ISI และ SCI journal)

วารสารระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย (บทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

 • Journal of Medical Association of Thailand
 • Thai Journal of Surgery
 • Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
 • Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
 • ScienceAsia
 • Thai Journal of Agricultural Science
 • Thai Forest Bulletin
 • Asian Biomedicine
 • Thai Journal of Veterinary Medicine
 • Chiang Mai Journal of Science
 • Maejo International Journal of Science and Technology
 • Buffalo Bulletin

 

 

ขอขอบคุณ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ สำหรับข้อมูล


ประกาศผ่านเว็บไซต์ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561

Views All Time
Views All Time
1132
Views Today
Views Today
1