ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์บทความวิจัย
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ก 1 และ ก2

 

  • นิสิตสามารถตีพิมพ์บทความวิจัยแบบฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Interconference) ที่มี Proceeding (เล่มงานวิจัยที่เผยแพร่สู่สาธารณชน) รองรับ หรือสามารถสืบค้นได้ผ่านทางออนไลน์ หรือฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ไม่ติดแบล็กลิส และวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI เท่านั้น โดยอยู่ฐาน 1 หรือ 2
  • ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วมในงานวิจัย หรือชื่อของนักวิจัย ชื่อของนิสิตผู้ทำวิจัยต้องอยู่ในลำดับแรกเสมอ

ภาพประกอบ แสดงลำดับของนักวิจัยจำนวน 2 คน ประกอบด้วย โอฬาริก สุรินต๊ะ (ลำดับแรก) และกวีพจน์ บรรลือวงศ์ (ลำดับที่สอง)

  • รายละเอียดของผู้ทำวิจัย จะต้องมีรายละเอียดของสาขาวิชาที่นิสิตเรียนอยู่ เช่น นิสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรืออาจประกอบด้วยชื่อหน่วยวิจัย เช่น นิสิต ห้องปฏิบัติการมัลติเอเจนท์ ระบบอัจฉริยะ และการจำลองสถานการณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ภาพประกอบ แสดงรายละเอียดของผู้วิจัย หากผู้วิจัยเป็นนิสิต จะต้องมีคำว่า “นิสิต” และ “สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ” อยู่ในรายละเอียดด้วย

  • ผู้ร่วมวิจัย สามารถมีชื่อของผู้ร่วมวิจัยได้ แต่ชื่อของผู้ร่วมวิจัยจะต้องไม่เป็นชื่อของกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์
Views All Time
Views All Time
254
Views Today
Views Today
1