การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination: QE)

  • นิสิตที่สอบวัดคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
    • ลงทะเบียนรายวิชาครบตามหลักสูตร โดยไม่นับรายวิชาวิทยานิพนธ์และได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 3.0
    • ผ่านการประเมินจากประธานหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบวัดคุณสมบัติได้
  • นิสิตที่ประสงค์จะสอบวัดคุณสมบัติ ต้องยื่นคำร้องขอสอบโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธานหลักสูตรเพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
  • นิสิตที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่าน มีสิทธิ์ที่จะสอบใหม่ได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง

* การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้แต่งตั้งสำหรับนิสิตเป็นกลุ่มหรือนิสิตแต่ละรายก็ได้ *
** นิสิตที่มีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ **
*** นิสิตต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภายใน 1 ปีการศึกษา นับแต่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ***

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมของหลักสูตรในการสอบวัดคุณสมบัติ

  • นิสิตต้องเผยแพร่บทความวิชาการ (Review/Survey Paper) ผ่านวารสารวิชาการ (Journal) หรือ
  • นิสิตต้องเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) ผ่านการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)
Views All Time
Views All Time
792
Views Today
Views Today
2