สำหรับนิสิต แบบ 1.1

เทอม 1

 • เขียน PhD Thesis Plan ส่งภายใน 1 เดือนนับจากเปิดการเรียน
 • ลงทะเบียน   (โครงสร้างของหลักสูตร)
  • หมวดวิชาบังคับ 1 หน่วยกิต
   • 1201 905 สัมมนา 1 *ลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต
 • เขียนบทความปริทัศน์ (Review Article) เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 • รายงานผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ (Progress Meeting)

เทอม 2

 • สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination: QE) โดยมีข้อกำหนดคือ
  • นิสิตต้องได้รับการเผยแพร่บทความวิชาการ (Review/Survey Paper) ผ่านวารสารวิชาการ (Journal) หรือ
  • นิสิตต้องได้รับการเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) ผ่านการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)
 • ลงทะเบียน
  • หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
   • 1201 990 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1) (9 หน่วยกิต)
 • รายงานผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ (Progress Meeting)

เทอม 3

 • ลงทะเบียน
  • หมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
   • 1201 906 สัมมนา 2 (1 หน่วยกิต) * ลงทะเบียนเรียนไม่นับหน่วยกิต
   • 1201 990 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1) (9 หน่วยกิต)
 • เผยแพร่บทความวิจัย ผ่านการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • รายงานผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ (Progress Meeting)

เทอม 4

 • ลงทะเบียน
  • หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
   • 1201 990 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1) (9 หน่วยกิต)
 • สอบภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย (ตารางคะแนนเปรียบเทียบผลการสอบ)
 • รายงานผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ (Progress Meeting)

เทอม 5

 • ลงทะเบียน
  • หมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
   • 1201 907 สัมมนา 3 (1 หน่วยกิต) * ลงทะเบียนเรียนไม่นับหน่วยกิต
   • 1201 990 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1) (9 หน่วยกิต)
 • เผยแพร่บทความวิจัยผ่านวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เกณฑ์) (รายละเอียด)
 • เขียนเล่มวิทยานิพนธ์ (PhD Thesis)
 • รายงานผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ (Progress Meeting)

เทอม 6

 • ลงทะเบียน
  • หมวดวิชาบังคับ
   • 1201 990 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1) (12 หน่วยกิต)
 • สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (นิสิตต้องมีบทความที่เผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

สำหรับนิสิต แบบ 2.1

เทอม 1

 • เขียน PhD Thesis Plan ส่งภายใน 1 เดือนนับจากเปิดการเรียน
 • ลงทะเบียน  (โครงสร้างของหลักสูตร)
  • หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
   • 1201 901 วิธีการทางสถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต (3 รายวิชา)
 • เขียนบทความปริทัศน์ (Review Article) เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 • รายงานผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ (Progress Meeting)

เทอม 2

 • สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination: QE) โดยมีข้อกำหนดคือ
  • นิสิตต้องได้รับการเผยแพร่บทความวิชาการ (Review/Survey Paper) ผ่านวารสารวิชาการ (Journal) หรือ
  • นิสิตต้องได้รับการเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) ผ่านการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)
 • ลงทะเบียน
  • หมวดวิชาบังคับ 4 หน่วย
   • 1201 905 สัมมนา 1 (1 หน่วยกิต)
   • 1201 991 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1) (3 หน่วยกิต)
 • รายงานผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ (Progress Meeting)

เทอม 3

 • ลงทะเบียน
  • หมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
   • 1201 906 สัมมนา 2 (1 หน่วยกิต)
   • 1201 991 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1) (9 หน่วยกิต)
 • เผยแพร่บทความวิจัย ผ่านการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • รายงานผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ (Progress Meeting)

เทอม 4

 • ลงทะเบียน
  • หมวดวิชาบังคับ
   • 1201 991 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1) (9 หน่วยกิต)
 • สอบภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย (ตารางคะแนนเปรียบเทียบผลการสอบ)
 • รายงานผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ (Progress Meeting)

เทอม 5

 • ลงทะเบียน
  • หมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
   • 1201 907 สัมมนา 3 (1 หน่วยกิต)
   • 1201 991 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1) (9 หน่วยกิต)
 • เผยแพร่บทความวิจัยผ่านวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เกณฑ์) (รายละเอียด)
 • เขียนเล่มวิทยานิพนธ์ (PhD Thesis)
 • รายงานผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ (Progress Meeting)

เทอม 6

 • ลงทะเบียน
  • หมวดวิชาบังคับ
   • 1201 991 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1) (6 หน่วยกิต)
 • สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (นิสิตต้องมีบทความที่เผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
Views All Time
Views All Time
221
Views Today
Views Today
1