หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ
olarik.s@msu.ac.th


อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล
ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ chattrakul.s@msu.ac.th 
ดร.จารี ทองคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ jaree.thongkam@gmail.com
ดร.ธวัชชัย ชมศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ thawatchai@msu.ac.th
ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ olarik.s@msu.ac.th
อนิรุทธ์ โชติถนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ anirut@msu.ac.th
วุฒิชัย วิเชียรไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ onizuka.p@gmail.com
ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ chumsak.s@msu.ac.th
วิวัฒน์ ศรีภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ swiwat@yahoo.com
ธนันชัย คำเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ thananchai.k@msu.ac.th
จตุภูมิ จวนชัยภูมิ อาจารย์ jatuphum_j@hotmail.com
ปรีชา น้อยอำคา
อาจารย์ preecha.n@msu.ac.th
ดร.อาทิตยาพร โรจรัตน์ อาจารย์ artitayapron.r@gmail.com

อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโท/เอก

รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล
ดร.จารี ทองคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ jaree.thongkam@gmail.com
ดร.ธวัชชัย ชมศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ thawatchai@msu.ac.th
ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ chattrakul.s@msu.ac.th
ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ olarik.s@msu.ac.th

เลขานุการ

ชยาพร พลภูงา
secretary.it2562@gmail.com

Photo Book

Views All Time
Views All Time
6388
Views Today
Views Today
1