หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์ปรีชา น้อยอำคา
preecha.n@msu.ac.th


อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี

รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
จตุภูมิ จวนชัยภูมิ อาจารย์ jatuphum_j@hotmail.com
วิรัตน์ พงษ์ศิริ
รองศาสตราจารย์ wirat@msu.ac.th
อนิรุทธ์ โชติถนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ anirut@msu.ac.th
ดร.จารี ทองคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ jaree.thongkam@gmail.com
ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ jiratta.p@msu.ac.th
ดร.ธวัชชัย ชมศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ thawatchai@msu.ac.th
วุฒิชัย วิเชียรไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ onizuka.p@gmail.com
เดชสิทธิ์ พรรษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ detchasit@msu.ac.th
ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ chattrakul.s@msu.ac.th 
ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ chumsak.s@msu.ac.th
ปรีชา น้อยอำคา
อาจารย์ preecha.n@msu.ac.th
วิวัฒน์ ศรีภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ swiwat@yahoo.com
ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ olarik.s@msu.ac.th
ธนันชัย คำเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ thananchai.k@msu.ac.th

อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโท/เอก

รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
ดร.จารี ทองคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ jaree.thongkam@gmail.com
ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ jiratta.p@msu.ac.th
ดร.ธวัชชัย ชมศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ thawatchai@msu.ac.th
ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ chattrakul.s@msu.ac.th
ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ olarik.s@msu.ac.th

เลขานุการ

ชยาพร พลภูงา
secretary.it2562@gmail.com

Photo Book

Views All Time
Views All Time
1937
Views Today
Views Today
3