หลักการและเหตุผล


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้ความสำคัญกับการมีประสบการณ์นอกสถานศึกษา ของนิสิตทุกสาขาวิชา ดังจะเห็นได้จากการมีข้อกำหนดของการฝากปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกือบทุกหลักสูตร แต่การออกไปหาประสบการณ์ในรูปแบบของการฝากงานมีข้อจำกัด คือ เวลาปฏิบัติงานสั้นเกินไป ช่วงเวลาไม่เหมาะกับงาน เป็นต้น

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเล็งเห็นความสำคัญของการฝากประสบการณ์ในสถานประกอบการต้องมี จึงต้องสนองรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อีกทั้ง ยังได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันอุดมศึกษานำร่องในสหกิจศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมสหกิจศึกษา โดยได้บรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 9 หน่วยกิต เพื่อให้นิสิตสามารถไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว และสถานประกอบการมีค่าตอบแทนให้นิสิตตามความเหมาะสมจากผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคามปรากฏว่า ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี

จะเห็นได้จากปริมาณงานที่สถานประกอบการเสนอมา มีจำนวนมากกว่าจำนวนนิสิตที่เข้าร่วม สหกิจศึกษา และสถานประกอบการยังได้แจ้งความจำนงที่จะรับนิสิตศึกษาเข้าปฏิบัติงานในรุ่นต่อไป เพื่อสนองความต้องการของสถานประกอบการ และความต้องการของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มี ศักยภาพ และพัฒนางาน พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

 

วัตถุประสงค์


1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางด้านอาชีพให้แก่นิสิต
2. เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
3. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของนิสิต
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการโดยผ่านนิสิต
5. เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ


มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดตั้งหน่วยงานสหกิจศึกษาเพื่อทำหน้าที่พัฒนารูปแบบระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาให้เหมาสม รับผิดชอบการประสานงานระหว่างนิสิต คณาจารย์และสถานประกอบการ และ เตรียมความพร้อมนิสิตสำหรับการไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

สถานที่ติดต่อ


สหกิจศึกษา อาการบริการนิสิต ชั้น 2 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754322-40 ต่อ 1204 โทรสาร 043-754377

บุคลากรที่รับผิดชอบ


เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา (Co-operative Education)
เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานและอำนวย ความสะดวกแก่สถานประกอบการ อาจารย์ และนิสิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาอย่างใกล้ชิด

อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (Co-op Advisor)
ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศงาน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา

 

เว็บไซต์


http://www.acad.msu.ac.th/coed/introduce.html

 

cr. สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Views All Time
Views All Time
1706
Views Today
Views Today
1