หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอนาคต
Research Center of Information Technology for the Future


หัวหน้าหน่วยวิจัย

ผศ.ดร.ธวัชชัย ชมศิริ

สมาชิก

อาจารย์ปรีชา น้อยอำคา
อาจารย์จตุภูมิ จวนชัยภูมิ

งานวิจัย

เน้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่

 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
 • Data Analytics
 • Artificial Intelligence

เน้นงานวิจัยที่มีความแปลกใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ ได้รับการยอมรับ ประยุกต์นำใช้งานได้จริง หรือสร้างเป็นทฤษฏีไว้เพื่อให้นักวิจัยนำไปต่อยอด

ศักยภาพของนักวิจัย

 • เชิงปริมาณ
  • มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ รวมกันไม่ต่ำกว่า 40 งานวิจัย
  • มีผลงานหนังสือและตำราเรียน รวมกันไม่ต่ำกว่า 10 เล่ม
 • เชิงคุณภาพ
  • งานวิจัยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็น Tier-A journal (ERA journal list)
  • งานวิจัยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1 (Scimago)
  • นักวิจัยเป็นที่ยอมรับในด้านคอมพิวเตอร์ และด้านการศึกษา

Views All Time
Views All Time
1918
Views Today
Views Today
5