หลักการและเหตุผล


เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทที่สำคัญในทุกวงการ เพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งทำให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกด้านความเป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจการศึกษา การแพทย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเมือง ตลอดจนการวิจัยและการพัฒนาต่าง ๆ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจประกอบด้วย

  1. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ต่าง ๆ รวมทั้งซอฟต์แวร์ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงานเฉพาะด้าน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จัดเป็นเครื่องมือทันสมัย และใช้เทคโนโลยีระดับสูง
  2. กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ข้างต้นมาใช้งาน เพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ซึ่งหากยังคงสภาพเช่นเดิมต่อไปจะก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างประมาณค่ามิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรากฐานทางเศรษฐกิจและสภาพความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีระดับนานาชาติ

ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องมุ่งเน้นการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาความรู้เชิงทฤษฎีทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองอย่างจริงจัง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศตระหนักถึงความจำเป็นนี้ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท โดยเน้นการวิจัยเชิงทฤษฎีที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับนานาชาติ และเน้นการผลิตนักวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับนานาชาติ นักวิจัยที่ผลิตจากหลักสูตรนี้จะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งทั้งในวงการอุตสาหกรรมและวงการการศึกษา และ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นแหล่งรวมของนักวิชาการชั้นนำระดับนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อาชีพที่นิสิตสามารถทำได้หลังสำเร็จการศึกษา


  • อาจารย์ / ครู (Lecturer / Teacher)
  • นักวิจัย (Researcher)
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • โปรแกรมเมอร์ (Computer Programmer)
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ (System Analysis and Design)
  • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักทดสอบระบบสารสนเทศ
  • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

 

 

Views All Time
Views All Time
1817
Views Today
Views Today
2