เกี่ยวกับภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คณะวิทยาการสารสนเทศ ชื่อเดิมคือภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems: MIS) และเนื่องด้วยกระแสของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้น จึงทำให้ภาควิชาถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) และสุดท้ายจึงได้เปลี่ยนมาเป็นภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาจนปัจจุบัน (2560)

ในปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดสอนทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ซึ่งแบ่งเป็นหลักสูตรของปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร คือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรของปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร คือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิสิตที่เรียนจบภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระดับปริญญาตรีจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยมีชื่อภาษาอังกฤษคือ Bachelor of Science (Information Technology) หรือ B.Sc. (Information Technology)

สำหรับบัณฑิตที่เรียนจบในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือ M.Sc. in Information Technology

Views All Time
Views All Time
1504
Views Today
Views Today
1