หน่วยปฏิบัติการวิจัยอื่น ๆ (Research Unit)
คณะวิทยาการสารสนเทศ


 1. Information Security and Advanced Network Lab (ISAN) (กลุ่มวิจัยเครือข่ายขั้นสูงและความมั่นคงสารสนเทศ)
  – ผศ.เดชสิทธิ์ พรรษา
  – รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ
 2. Intellect Laboratory (ห้องปฏิบัติการเชิงปัญญา)
  – ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
  – ผศ.วุฒิชัย วิเชียรไชย
 3. (High) Processing Object for Learning Artificial Intelligence, Image Processing and Robot (POLAR) (หน่วยวิจัยการประมวลผลขั้นสูงสำหรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาพและหุ่นยนต์)
 4. Digital Content for Development (หน่วยวิจัยดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการพัฒนา)
 5. หน่วยวิจัยการสื่อสารการศึกษา
 6. Information Management Research (หน่วยวิจัยการจัดการสารสนเทศ)
 7. Geo-Informatics for Local Development Research Center (หน่วยวิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
Views All Time
Views All Time
659
Views Today
Views Today
1