หน่วยปฏิบัติการวิจัยอื่น ๆ (Research Unit)
คณะวิทยาการสารสนเทศ


  • Information Security and Advanced Network Lab (ISAN) (กลุ่มวิจัยเครือข่ายขั้นสูงและความมั่นคงสารสนเทศ)
  • Intellect Laboratory (ห้องปฏิบัติการเชิงปัญญา)
  • (High) Processing Object for Learning Artificial Intelligence, Image Processing and Robot (POLAR) (หน่วยวิจัยการประมวลผลขั้นสูงสำหรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาพและหุ่นยนต์)
  • Geo-Informatics for Local Development Research Center (หน่วยวิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
  • Digital Content for Development (หน่วยวิจัยดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการพัฒนา)
  • หน่วยวิจัยการสื่อสารการศึกษา
  • Information Management Research (หน่วยวิจัยการจัดการสารสนเทศ)
Views All Time
Views All Time
1362
Views Today
Views Today
1