สหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Cooperative Education
Mahasarakham University

สหกิจศึกษา คืออะไร


สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนให้สถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นิสิตไปปฏิบัติงานจริง ในฐานะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ

นิสิตสหกิจศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน ทำให้ทราบว่าตนเองขาดความรู้ด้านใดที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกับสังคม

การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร และได้เรียนรู้ความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความรู้เหล่านี้นำมาซึ่งการพัมนาตนเองก่อน นิสิตจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และเป็นประชากรที่มีคุณค่าต่อไป

 

วัตถุประสงค์


 1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางด้านอาชีพให้แก่นิสิต
 2. เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของนิสิต
 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการโดยผ่านนิสิต
 5. เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

 

คุณสมบัติของนิสิตสหกิจศึกษา


 1. เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
 3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนิสิต
 4. มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดี
 5. มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ตรงตามลักษณะงานที่สถานประกอบการต้องการ

 

ลักษณะงานของนิสิตสหกิจศึกษา


 1. ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ
 2. มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน โดยรับมอบหมายเป็นงานที่มีคุณภาพ
 3. ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายต่าง ๆ เช่น ผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วยนักวิชาการ ผู้ช่วยงานสารสนเทศ ฯลฯ
 4. ทำงานเต็มเวลา (Full Time)
 5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์)
 6. มีค่าตอบแทน และสวัสดิการตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ

 

ประโยชน์ที่นิสิตสหกิจศึกษาจะได้รับ


 1. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน
 2. เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงาน ความรับผิดชอบ ความอดทน และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
 3. ส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้นภายหลังการปฏิบัติงานเนื่องจากประสบการณ์จริงทำให้มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามาก
 4. เกิดทักษะในการสื่อสารข้อมูล (Communication Skills)
 5. สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้อง เนื่องจากได้รับทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น
 6. สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานที่มากกว่า และมีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา
 7. มีโอกาสสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับบุคคลในสายวิชาชีพของตน

 

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา


 1. พิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าโครงการสหกิจศึกษา และอนุมัติให้นิสิตลาออกจากสหกิจศึกษา พร้อมรับรองความประพฤติของนิสิตในสังกัด
 2. ให้คำแนะนำ ปรึกษาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา และกิจกรรมสหกิจศึกษาในทุก ๆ ด้าน
 3. ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาในการจัดหางานสำหรับนิสิต
 4. พิจารณางานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา
 5. นิเทศงานระหว่างที่นิสิตปฏิบัติงาน
 6. ให้คำปรึกษา แนะ และประเมินผล เกี่ยวกับการทำรายงานสหกิจศึกษา ซึ่งจะต้องทำการประสานงานกับนิสิตและพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ
 7. ประเมินผลนิสิต และรายงานสหกิจศึกษา
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษาทุก ๆ ด้านกับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

บทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการ


 1. ประสานงานการรับนิสิตสหกิจศึกษาเข้าไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
 2. ให้คำแนะนำ อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาแก่ผู้บริหารของสถานประกอบการ บุคลากร พนักงาน และให้คำแนะนำแก่นิสิตสหกิจศึกษาในทุก ๆ ด้าน
 3. ดูแลเรื่องระเบียบวินัย และการปฏิบัติตนของนิสิตสหกิจศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานประกอบการ
 4. กำหนดลักษณะงานและแผนการปฏิบัติงานให้แก่นิสิตสหกิจศึกษา
 5. ประเมินการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา

 

ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ


 1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษา
 2. เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กร ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบัณฑิตของชาติ
 3. มีนิสิตช่วยปฏิบัติงานที่มีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมทางวิชาการ
 4. พนักงานประจำมีเวลามากขึ้นที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่มีความสำคัญมากกว่า
 5. สถานประกอบการสามารถคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาเข้าเป็นพนักงานประจำได้โดยไม่ต้องมีการทดลองปฏิบัติงาน อีกทั้งยังไม่เป็นการเสียเวลา และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ


สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 1207 โทรสาร 0-43754-4377
อีเมล์: co_msu@hotmail.com
เว็บไซต์: http://www.acad.msu.ac.th/coed/

 

เครดิตรูปภาพ: สหกิจศึกษา มมส. กองบริการการศึกษา

อัพเดทล่าสุด: 2017-01-24