กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 กิจกรรมไหว้ครู คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.อนิรุทธิ์ โชติถนอม แนะนำนิสิตในการใช้ชีวิตในรอบรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ...
Read More