(21 กค. 2560) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

(21 กค. 2560) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

อ.ธนันชัย หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ...
Read More
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เพื่อเข้ามาศึกษาดูงานคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี   ทั้งนี้ นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 คน ได้นำเสนอโปรเจคที่น่าสนใจ ได้แก่ นายกิตติคุณ ได้นำเสนอ Pi-AutoCar เป็นการประยุกต์ใช้บอร์ด Raspberry Pi เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซนเซอร์ และชุดประกอบรถยนต์ โดยได้เขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อให้สามารถควบคุมให้ Pi-AutoCar สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ นายชินาธิป ได้นำเสนอ Face Verification คือการตรวจสอบความถูกต้องของใบหน้ามนุษย์ โดยหลักการคือนำภาพสองภาพมาเพื่อเปรียบเทียบ จากนั้นระบบ Face Verification จะตรวจสอบทั้งสองภาพ และให้คำตอบว่าทั้งสองภาพนั้นเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้ได้นำรูปภาพไปค้นคืนจากรูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูล และให้ระบบแสดงรูปภาพที่ใกล้เคียงที่สุดออกมา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่นสร้างเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรูปภาพบุคคลกับฐานข้อมูลค้นร้ายของตำรวจ เป็นต้น นางสาวกรองจิตต์ และกรองแก้ว ได้นำเสนอ Gender Recognition ซึ่งเป็นการจัดหมวดหมู่ของเพศชายหญิง ...
Read More