Android App ของรายวิชา หนึ่งชุมชนหนึ่งหลักสูตร

Android App ของรายวิชา หนึ่งชุมชนหนึ่งหลักสูตร

นิสิตที่เรียนวิชา One Program One Community (OPOC) ตอนนี้สามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสาร และประกาศจากรายวิชาได้โดยดาวน์โหลด Android App ได้จาก google play แล้วครับ Link: https://play.google.com/store/apps/details… ...
Read More
ผศ.อนิรุทธิ์ โชติถนอม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอำเภอนาดูน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”

ผศ.อนิรุทธิ์ โชติถนอม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอำเภอนาดูน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”

ผศ.อนิรุทธิ์ โชติถนอม พร้อมนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอนาดูน เพื่อนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน"   ...
Read More