IT: สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรุณากรอก “แบบฟอร์มข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

IT: สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรุณากรอก “แบบฟอร์มข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

แบบฟอร์มข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตที่ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเทอม 2/2559 ให้เข้าไปกรอกแบบฟอร์มข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเว็บไซต์ ต่อไปนี้ https://goo.gl/forms/YwaHuy6JYjFw7vIO2 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน อาจารย์จะนำข้อมูลที่ได้ไปสรุป และแนะนำรุ่นน้องในรุ่นต่อ ๆ ไป ...
Read More