ผศ. อนิรุทธิ์ โชติถนอม
Asst. Prof. Anirut Chottanom

Short bibliography

Education

 • 2545 วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (เอกคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2537 วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม

Experience

 • 2552-2553 รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2549-2551 ผู้ประสานงานสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Expertise

 • Web application
 • Multimedia
 • Information technology
 • Education science and computer

Selected Publications

 • การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ด้วยอินเทอร์เน็ต, งบประมาณรายได้จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประจำปีการศึกษา 2545.
 • การวิจัย และพัฒนาระบบจัดการไฟล์เอกสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, งบประมาณรายได้จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประจำปีการศึกษา 2546.
 • การวิจัยและพัฒนาระบบสร้างโฮมเพจส่วนบุคคล, งบประมาณรายได้จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประจำปีการศึกษา 2547.
 • การวิจัยและพัฒนาระบบสร้างโฮมเพจสำหรับหน่วยงานราชการ,งบประมาณรายได้จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประจำปีการศึกษา 2547.
 • การวิจัยและพัฒนา Homepage สำหรับแนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคามในรูปแบบ 3 มิติ, งบประมาณรายได้จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประจำปีการศึกษา 2548.
 • ปัจจัยในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, งบประมาณรายได้จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประจำปีการศึกษา 2553.
 • Jantima Polpinij, Somnuk Puangpronpitag, Chumsak Sibunrueng, Rapeeporn Chamchong and Anirut Chotthanom. “An Effective Pornographic Web Filtering System Using a Probabilistic Classifier”, Proceeding of Int’l Conf. Joint International Computer Conference (JICC), Chongqing, China.  November 2005.
 • Chumsak Sibunruang, Jantima Polpinij, Rapeeporn Chamchong, Anirut Chotthanom and Somnuk Puangpronpitag. “A Pornographic Web Patrol System Based-on Hierarchical Image Filtering Techniques”, Proceeding of 7th International Conference on Computer Vision, Pattern Recognition and Image Processing (CVPRIP). Kaohsiung, Taiwan. 8-11 October 2006.
 • Jantima Polpinij, Anirut Chotthanom, Chumsak Sibunruang, Rapeeporn Chamchong, and Somnuk Puangpronpitag. “Content-Based Text Classifiers for Pornographic Web Filtering”, IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Taiwan. 8-11 October 2006.
 • Jantima Polpinij, Chumsak Sibunraung, Anirut Chotthanom, Rapeeporn Chamchong, and Somnuk Puangpronpitag. “Content-Based Pornographic Web Filtering by Support Vector Machines Text Classifiers”, 1st International Conference on Multidisciplinary Information Sciences and Technologies (InSciT), Madrid, Spain. 22-25 October 2006.
 • Chumsak Sibunraung, Jantima Polpinij, Anirut Chotthanom, Rapeeporn Chamchong, and Somnuk Puangpronpitag. “A Web Pornography Patrol System by Content-based Analysis: In Particular Text and Image”, IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Singapore 11-15 October 2008.