ผศ.อนุริทธ์ โชติถนอม

Research of Interests:

 • Web programming
 • Multimedia
 • Game development
 • HCI
 • UX/UI

งานวิจัย

 • 2559 การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับสมาร์ทโฟน
 • 2558 ฐานข้อมูลโบราณสถานจังหวัดมหาสารคาม
 • 2556 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส์เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
 • 2555 การพัฒนาอุปกรณ์สำหรับช่วยถ่ายภาพวัตถุแบบรอบทิศทาง
 • 2554 การพัฒนาฐานข้อมูลหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2553 ปัจจัยในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2551 ต้นแบบระบบสารสนเทศชุมชน
 • 2550 ระบบข้อมูลข่าวสาร RSS มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2549 ภาพปริทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2548 การวิจัยและพัฒนาเว็บเพจ สำหรับแนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคามในรูปแบบ 3 มิติ
 • 2548 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับสร้างแบบสอบถามออนไลน์
 • 2547 การวิจัยและพัฒนาระบบสร้างโฮมเพจส่วนบุคคล
 • 2546 การวิจัย และพัฒนาระบบจัดการไฟล์เอกสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • 2545 การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ด้วย Internet
Views All Time
Views All Time
1190
Views Today
Views Today
1