อาจารย์จตุภูมิ จวนชัยภูมิ
jatuphum.j@msu.ac.th

Short biography

 • 2553 วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2543 วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Expertise

 • Web programming (PHP, C#, Database: MySQL, MSSQL, Oracle)
 • Semantic web, web security
 • E-learning and E-testing (items bank)
 • Search engine optimization
 • Web services
 • Analytical and problem solving skills

PUBLICATIONS

 • Juanchaiyaphum, J., Arch-Int, N., Arch-Int, S., and Saiyod, S.: ‘A Novel Lightweight Hybrid Intrusion Detection Method Using a Combination of Data Mining Techniques’, International Journal of Security and Its Applications, 2015, 9, (4), pp. 91-105
 • Juanchaiyaphum, J., Arch-Int, N., Arch-Int, S., and Saiyod, S.: ‘Symbolic data conversion method using the knowledge-based extraction in anomaly intrusion detection system’, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2014, 65, (3), pp. 695-701

 • จตุภูมิ จวนชัยภูมิ: “การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อรองรับการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก : กรณีศึกษา เว็บไซต์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 9, 2556, หน้า 245-252
 • จตุภูมิ จวนชัยภูมิ และ จิรัฎฐา ภูบุญอบ: “ระบบการทดสอบแบบปรับเหมาะกับระดับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา” การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5 NCIT2013, 26-27 .. 2556, หน้า 271-276
 • Jatuphum Juanchaiyaphum and Somnuk Puangpronpitag, “Anti-replay API” 2011 International Conference on Modeling, Simulation and Control (ICMSC2011) , ISI Proceedings, September 16-18, 2011, Singapore. ISBN 978-981-08-8723-0 pp.43-47

 • จตุภูมิ จวนชัยภูมิ และ สมนึก พ่วงพรพิทักษ์, “เอพีไอสำหรับป้องกันการเล่นซ้ำคุ้กกี้ (Anti-replay API)” การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 26-28 ..2554 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, หน้า 196-201.
 • จตุภูมิ จวนชัยภูมิ และ สมนึก พ่วงพรพิทักษ์, “การพัฒนาระบบป้องกันการแทรกแซงการสื่อสาร เพื่อใช้แทนเทคโนโลยีเอสเอสแอลแบบใบประกาศด้วยตนเอง,” ประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์, ครั้งที่1, พฤษภาคม 2552, หน้า 403-408.