ผศ.ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ
Asst. Prof. Dr. Jiratta Phuboon-ob

EDUCATION

 • 2552 ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตถัฒนบริหารศาสตร์
 • 2540 พบ.ม. ระบบและการจัดการสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตถัฒนบริหารศาสตร์
 • 2535 วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม

EXPERIENCE

 • 2556-2558 ประธานหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2552-2555 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2546-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2544-2546 ผู้ประสานงานสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 2540-2543 อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Publications

 • C. Wandee, J. Phuboon-ob and C. Jareanpon. Comparative Efficiency of Classification Choosing a Career with Data Mining Techniques. 2013 The 9th National Conference on Computing and Information Technology. pp.161-166.
 • Jiratta Phuboon-ob and Raweewan Auepanwiriyakul, Selecting Materialized Views Using Two-Phase Optimization with Multiple View Processing Plan. International Journal of Computer and Information Science and Engineering, Vol 1, Number 2, 2007.
 • Phuboon-ob, Jiratta and Auepanwiriyakul, Raweewan, Analysis and Comparison of Algorithm for Selecting Materialized Views in a Data Warehousing Environment. Proceeding of the 11th Annual Conference of Asia Pacific Decision Science Institute, 2006, pp. 392-395.

 • Jiratta Phuboon-ob and Raweewan Auepanwiriyakul, Two-Phase Optimization for Selecting Materialized Views in a Data Warehouse. Transactions on Engineering, Computing and Technology, Vol 19, January, 2007, pp. 277-281.

 • ณรงค์ศักดิ์ คงทิม และจิรัฎฐา ภูบุญอบ, การประยุกต์ใช้เอฟพีกโรธกับงานแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา. National Conference on Computer Information Technologies 2011 (CIT2011) and UniNet Network Operation and Management Workshop 2011 (UniNOMS2011); 26-28 มกราคม 2554, หน้า 13-17.

 • นวัฒกร โพธิสาร, วิจิตรา น้อยสงวน, จิรัฎฐา ภูบุญอบ และมนัสวี แก่นอำพรพันธ์, การพัฒนาเกมที่เน้นผู้เล่นเป็นสำคัญสำหรับเกมมวยไทยแบบสามมิติ. National Conference on Computer Information Technologies 2011 (CIT2011) and UniNet Network Operation and Management Workshop 2011 (UniNOMS2011); 26-28 มกราคม 2554, หน้า 226-231.

 • กฤติน พันธุ์เสนา, สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การประเมินประสิทธิภาพโพรโทคอลควบคุมความคับคั่งแบบหลายอัตราของมัลติคาสท์ในการให้บริการมัลติมีเดียทราฟฟิกภายใต้กฎความเป็นมิตรต่อทีซีพี. การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT2012), 13 กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 36-42.

 • โสภา เทียงดาห์, วิรัตน์ พงษ์ศิริ และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. ระบบพัฒนาคุณภาพข้อสอบแบบครบกระบวนการและมีความเที่ยงตรงสูง. การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT2012), 13 กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 161 – 167.

 • วรวิทย์ สังฆทิพย์, จิรัฎฐา ภูบุญอบ, ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ. “การเชื่อมโยงออนโทโลยีการบริหารงานกิจการนิสิตด้วยวิธีการวัดความคล้ายคลึงเชิงความหมาย“. Proceedings of the National Conference on Information Technology (NCIT2012); April 26 – 27, 2012, pp. 443-447.

 • จิรัฎฐา ภูบุญอบ และรัตนา มาน้อย, การประยุกต์ใช้เอฟพีกโรธกับงานห้องสมุด. Proceeding of the 2012 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012); October 18-19, 2012, pp. 219-224.

 • วรวิทย์ สังฆทิพย์, จิรัฎฐา ภูบุญอบ และฉัตรตระกูล สมบัติธีระ การสืบค้นและบูรณาการออนโทโลยีการบริหารงานกิจการนิสิตโดยใช้การวัดความคล้ายคลึงเชิงความหมาย. Proceeding of the 2012 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012); October 18-19, 2012, pp. 236-241.

 • ชัชชฎา วันดี, จิรัฎฐา ภูบุญอบ และฉัตรเกล้า เจริญผล. ประสิทธิภาพในการจำแนกข้อมูลการเลือกอาชีพที่ตรงสาขาโดยอัตโนมัติ. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5 (NCIT 2013); 26-27 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 231-236.

 • พัชรี ศรีพุทธา, จิรัฎฐา ภูบุญอบ และพนิดา ทรงรัมย์. การพยากรณ์โอกาสการย้ายสาขา ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5 (NCIT 2013); 26-27 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 27-32.

 • จตุภูมิ จวนชัยภูมิ และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. ระบบการทดสอบแบบปรับเหมาะกับระดับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5 (NCIT 2013); 26-27 กุมภาพันธ์ 2556, 271-276.

 • อรรถพร วรรณทอง และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาระบบงานบุคลากรโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์โดยการโปรแกรมแบบเอกซ์ตรีม. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (NGRC27); 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556, หน้า 685-694.

 • พัชรี ศรีพุทธา และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. แบบจำลองเพื่อพยากรณ์การย้ายสาขา ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (NGRC27); 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556, หน้า 1440-1450.

 • ชัชชฎา วันดี, จิรัฎฐา ภูบุญอบ และฉัตรเกล้า เจริญผล. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลการเลือกอาชีพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 9 (NCCIT 2013); 9-10 พฤษภาคม 2556, หน้า 161-166.

 • อนิรุทธ์ สายสิงห์ และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 9 (NCCIT 2013); 9-10 พฤษภาคม 2556, หน้า 167-172.

 • ฐาปนี เพ็งสุข และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาระบบสารสนเทศของงานกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 (NCER), 21 พฤษภาคม 2556, หน้า 1344-1353

 • ชัชชฎา วันดี,จิรัฎฐา ภูบุญอบ,ฉัตรเกล้า เจริญผล ประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลการเลือกอาชีพโดยอัตโนมัติด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556; pp. 263-270.

 • จิรัฎฐา ภูบุญอบ, วรวิทย์ สังฆทิพย์ การออกแบบสถาปัตยกรรมออนโทโลยีเพื่อบูรณาการข้อมูลสำหรับการบริหารงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556; pp. 271-280

 • เยาวภา ภารสำเร็จ,จิรัฎฐา ภูบุญอบ,วิรัตน์ พงษ์ศิริ การเปรียบเทียบอัลกอริทึมเหมืองข้อมูลเหมืองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับผลการเรียนของนักศึกษา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556; pp. 281-289

 • Saranyoo Butkote, Jiratta Phuboon-ob, Phatthanaphong Chomphuwiset. Proxy Server Systems Improvement Using Frequent Itemset Pattern-Based Techniques. Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Systems and Image Processing, 2014, pp.182-187.

 • ทิพวิมล นุชกำแหง, จิรัฎฐา ภูบุญอบ, สิทธิชัย บุษหมั่น. การศึกษาประสิทธิภาพการจัดตารางสอนในระดับมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการอาณานิคมมด. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม พ.. 2557

 • สุณิสา สำเร็จดี และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสานสำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5, 30 มกราคม 2559, หน้า 242-250

 • อดิสรณ์ แก้วดวง และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์และบริการผ่านข้อความสั้นด้วยกูเกิ้ลเอพีไอสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5, 30 มกราคม 2559, หน้า 251-258

 • สุชาวดี โพดาพล และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่ง สำหรับพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5, 30 มกราคม 2559, หน้า 233-241.

 • สมัย สีลาดเลา และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาระงานสำหรับบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5, 30 มกราคม 2559, หน้า 223-232.

 • วีราพัชร์ ปุญญพัฒนศิริ และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาส่วนเสริมระบบบริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูปจูมลาเพื่อเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5, 30 มกราคม 2559, หน้า 207-216.

 • อุทัย ศรีษะนอก และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาตัวแบบพยากรณ์การออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม โดยประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้นแบบแพร่ย้อนกลับ. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5, 30 มกราคม 2559, หน้า 266-276.

 • ณัฏฐวิทย์ บุญไชย และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาระบบจัดตารางสอนสำหรับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม). การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5, 30 มกราคม 2559, หน้า 173-181.