ผศ.ธวัชชัย ชมศิริ
Asst. Prof. Thawatchai Chomsiri

 Expertise

 • Computer Network
 • Computer Security

 Education

 • 2548 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2538 วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Experience

 • 2553-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2548-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • 2543-2547 วิศวกร บริษัทไมโครเนติค จำกัด มหาชน

Book

 • “Computer & network security”: ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ธวัชชัย ชมศิริ. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น, 2553
 • ติดตั้ง/ดูแล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ”, , ธวัชชัย ชมศิริ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547
 • เรียนรู้เครือข่ายและอุปกรณ์ Cisco ด้วยโปรแกรม Simulation” / ผู้เขียน สุชาติ คุ้มมะณี, ธวัช ชัย ชมศิริ. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2550
 • เจาะระบบ ถอดรหัส รู้ทัน ป้องกัน Hacker”, ธวัชชัย ชมศิริ. Publisher, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), 2008
 • “Hack Step by Step”, ธวัชชัย ชมศิริ. กรุงเทพมหานคร, ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2546
 • “Hack Step by Step Volume II”, ธวัชชัย ชมศิริ: กรุงเทพมหานคร, ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2547

 • แต่งเพลงด้วย Cakewalk sonar มืออาชีพ”, ธวัชชัย ชมศิริ, กริชพยัคฆ์ฤทธิกุล, นนทบุรี: ไอดีซี, 2550

Publications

 • Preecha Noiumkar and Tawatchai Chomsiri, “A Comparison the Level of Security on Top 5 Open Source NoSQL Databases”, 2014, The 9th International Conference on Information Technology and Applications (ICITA 2014) . 1-4 July, 2014, Sydney, Australia. (IEEE Xplore)

 • Chomsiri, T., He, X., Nanda, P., & Tan, Z. (2014, September). “A stateful mechanism for the tree-rule firewall”. In Trust, Security and Privacy in Computing and Communications (TrustCom), 2014 IEEE 13th International Conference on (pp. 122-129). (Tier-A Conference of ERA conference list).

 • He, X., Chomsiri, T., Nanda, P., & Tan, Z. (2014). “Improving cloud network security using the Tree-Rule firewall”. Future Generation Computer Systems, 30, 116-126. (Tier-A journal of ERA journal list, ISI Impact Factor = 2.6).

 • Chomsiri, T., He, X., & Nanda, P. (2012). Limitation of listed-rule firewall and the design of tree-rule firewall. In Internet and Distributed Computing Systems (pp. 275-287). Springer Berlin Heidelberg, LNCS.

 • Thawatchai Chomsiri and Preecha Noiumka, “The theories for analyzing matched packets on Cisco ACL rules”, 2011 International Conference on Network and Electronics Engineering (ICNEE 2011), September 16-18, 2011, Singapore. (ISI Proceedings)

 • Detchasit Pansa and Thawatchai Chomsiri, “Web Security Improving by using Dynamic Password Authentication”, 2011 International Conference on Network and Electronics Engineering (ICNEE 2011), September 16-18, 2011, Singapore. (ISI Proceedings)

 • Wiwat Sriphum, Thawatchai Chomsiri, Ponlawat Attanak, Panuwat Noitarong, “SQL Injection Protector”, 2011 International Conference on Modeling, Simulation and Control (ICMSC 2011), September 16-18, 2011, Singapore. (ISI Proceedings)

 • Thananchai Khamket, Thawatchai Chomsiri, Patchayakorn Sripara, Mayta Swatpong, “Designing the Network Access Control using Reverse VPN”, 2011 International Conference on Network and Electronics Engineering (ICNEE 2011), September 16-18, 2011, Singapore. (ISI Proceedings)

 • Preecha Noiumkar, Thawatchai Chomsiri, Krittikorn Kunkang, Sarawut Matloeng, “Designing of Non-Static Web Session”, 2011 International Conference on Network and Electronics Engineering (ICNEE 2011), September 16-18, 2011, Singapore. (ISI Proceedings)

 • Thawatchai Chomsiri, “Sniffing Packets on LAN without ARP Spoofing”, The 2008 International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology (ICCIT 08) November 8-14, 2008, Busan,South Korea. (IEEE Xplore)

 • Preecha Noiumka, Thawatchai Chomsiri, “Top 10 Free Web-Mail Security Test Using Session Hijacking”, The 2008 International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology (ICCIT 08), November 8-14, 2008, South Korea. (IEEE Xplore)

 • Detchasit Phunsa, Thawatchai Chomsiri, “Architecture and Protocols for Secure LAN by Using a Software level Certificate and Cancellation of ARP Protocol”, The 2008 International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology (ICCIT 08), November 8-14, 2008, South Korea. (IEEE Xplore)

 • Thawatchai Chomsiri, “Web Programming Practice to be Protective from SQL Injection”, International journal: Asian Journal of Information Technology (AJIT), ISSN: 1682-3915, Volume 7, No 8, August 2008. (Indexed by ASCI: Asian Science Citation Index)

 • T. Chomsiri, “HTTPS Hacking Protection”, In Proceedings of the 3rd IEEE International Symposium on Security in Networks and Distributed Systems (SSNDS-07), May 2007, Niagara Falls, CANADA, May 2007, pp.590-594. (IEEE Xplore, DBLP)

 • T. Chomsiri, “An Expert System for Analyzing Distributed Firewall Rules”, In Proceedings of the 4th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2007), May 2-4, 2007, Thailand pp.151-154.

 • T. Chomsiri, “Theories for an Analysis of IPv6 Firewall”, System and Information Sciences Notes, July 2007 Vol.1, No.3, pp.225-230

 • T. Chomsiri and C. Pornavalai, “Firewall Rules Analysis”, In Proceedings of International Conference on Security and Management (SAM06), pp. 213-219, Las Vegas, USA., June 2006. (Indexed by DBLP)

 • Chotipat Pornavalai and Thawatchai Chomsiri. “Firewall Policy Analyzing by Relational Algebra”. The 2004 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2004), JULY 2004.

 • Pornavalai, S. P., & Chomsiri, T. (2004, December). Analyzing firewall policy with relational algebra and its application. In Australian Telecommunication Networks and Applications Conference (ATNAC 2004), Australia.