ข่าว & ประกาศล่าสุด


หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

  ระดับปริญญาโท


 

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

Olarik Surinta
Lecturer
Olarik Surinta

Olarik Surinta, PhD
Asst.Prof.
Online ID: ORCID IDScopus

Research Interests:

 • Artificial intelligence
 • Machine learning
 • Handwritten recognition
  • Document layout analysis
  • Handwritten word/character recognition
  • Word spotting
 • Computer vision
  • Face recognition
  • pornography recognition
Education:

PhD in Artificial Intelligence at University of Groningen, The Netherlands
Research institute: Artificial Intelligence and Cognitive Engineering (ALICE)
Research group: Autonomous Perceptive Systems (APS)
Dissertation: Multi-Script Handwritten Character Recognition using Feature Descriptors and Machine Learning

MSc in Information Technology at King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok (KMITNB)
Faculty of Information Technology, Department of Information Technology

BBA from Rajamangala Institute of Technology (RIT) Thanyaburi, Faculty of Business Administration, Department of Information Systems

 

Selected Publications:

Lecturer


อาจารย์ธนันชัย คำเกตุ
Thananchai Khamket

โทรศัพท์: 089 712 3827
อีเมล์: thananchai.k@msu.ac.th

Research Interests

 • Information Technology
 • Web Technology
 • Web Service
 • E-Commerce
 • Multimedia
 • Project Management
 • System Analysis and Design

ประวัติการศึกษา

 • 2547 – 2550 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 2540-2543 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

 • 2550-ปัจจุบัน อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2551-2552 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • 2553-2555 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • 2555-ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ

รางวัลที่ได้รับ

 • 2553 รางวัลที่ปรึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2553
 • 2552 รางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Oral Presentation ในการประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานที่สำคัญ

 • 2557 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พ.. 2555 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยเทคนิค การประเมินผลเชิงดุลยภาพ
 • 2556 พัฒนาระบบการประเมินภาระงานของบุคลากรสายวิชาการออนไลน์
 • 2555 พัฒนาระบบทดสอบความรู้ผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
Lecturer

ผศ.ดร.จารี ทองคำ
Asst. Prof. Jaree Thongkam
Research Interests
 • Big data
 • Data mining
 • Data retrieval
 • Time series
 • Image Processing
 • Application development
Selected Publications
 • Jaree Thongkam and Vatinee Sukmak (2016). Predicting Schizophrenia at Risk of Readmissions in the Short- and Long-Term using Decision Tree Model, KKU Research Journal, 41(3).
 • Jaree Thongkam and Vatinee Sukmak (2015). Colorectal Cancer Survivability Prediction Models: a Comparison of Six Rule Based Classification Techniques, International Journal of Applied Engineering Research, Volume 10, Number 24 (2015) pp 44387-44392.
 • Jaree Thongkam, Vatinee Sukmak and Weerayut Mayusiri. (2015). A Comparison of Regression Analysis for Predicting the Daily Number of Anxiety-Related Outpatient Visits with Different Time Series Data Mining, KKU Engineering Journal, 42(3): 243-249.
 • Jaree Thongkam and Vatinee Sukmak. (2014). Enhancing Decision Tree with AdaBoost for Predicting Schizophrenia Readmission, Advanced Materials Research, 931-932, 1467-1471.
 • Vatinee Sukmak and Jaree Thongkam (2013). Effects of Different Payment Schemes on Actual Impatient Expenditures with Schizophrenia, Journal of Health Systems Research; 8(1):37-48.
 • Jaree Thongkam and Vatinee Sukmak (2013). Cervical Cancer Survivability Prediction Models using Machine Learning Techniques, Journal of Convergence Information Technology, 8(15): 13-22.
 • Vatinee Sukmak and Jaree Thongkam. (2013). Costs of Inpatient Care for Schizophrenia at Khon Kaen Rajanagarindra Psychiatric Hospital. Journal of the Psychiatric Association of Thailand: 58(4): 421-432.
 • Vatinee Sukmak and Jaree Thongkam. (2013). Improving Quality of Breast Cancer Data through Pre-processing, KKU Engineering Journal, 40(4): 493-504
 • Jaree Thongkam and Vatinee Sukmak. (2012). Prostate Cancer Survivability Prediction Models via Rule-based Techniques, International Journal of Advancements in computing Technology, 4(20): 89-98.
 • Jaree Thongkam and Vatinee Sukmak. (2012). Bagging Random Tree for Analyzing Breast Cancer Survival, KKU Research Journal, Khon Kaen University 17(1), pp. 1-13.
Lecturer

ผศ. อนิรุทธิ์ โชติถนอม
Asst. Prof. Anirut Chottanom

Short bibliography

Education

 • 2545 วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (เอกคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2537 วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม

Experience

 • 2552-2553 รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2549-2551 ผู้ประสานงานสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Expertise

 • Web application
 • Multimedia
 • Information technology
 • Education science and computer

Selected Publications

 • การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ด้วยอินเทอร์เน็ต, งบประมาณรายได้จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประจำปีการศึกษา 2545.
 • การวิจัย และพัฒนาระบบจัดการไฟล์เอกสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, งบประมาณรายได้จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประจำปีการศึกษา 2546.
 • การวิจัยและพัฒนาระบบสร้างโฮมเพจส่วนบุคคล, งบประมาณรายได้จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประจำปีการศึกษา 2547.
 • การวิจัยและพัฒนาระบบสร้างโฮมเพจสำหรับหน่วยงานราชการ,งบประมาณรายได้จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประจำปีการศึกษา 2547.
 • การวิจัยและพัฒนา Homepage สำหรับแนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคามในรูปแบบ 3 มิติ, งบประมาณรายได้จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประจำปีการศึกษา 2548.
 • ปัจจัยในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, งบประมาณรายได้จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประจำปีการศึกษา 2553.
 • Jantima Polpinij, Somnuk Puangpronpitag, Chumsak Sibunrueng, Rapeeporn Chamchong and Anirut Chotthanom. “An Effective Pornographic Web Filtering System Using a Probabilistic Classifier”, Proceeding of Int’l Conf. Joint International Computer Conference (JICC), Chongqing, China.  November 2005.
 • Chumsak Sibunruang, Jantima Polpinij, Rapeeporn Chamchong, Anirut Chotthanom and Somnuk Puangpronpitag. “A Pornographic Web Patrol System Based-on Hierarchical Image Filtering Techniques”, Proceeding of 7th International Conference on Computer Vision, Pattern Recognition and Image Processing (CVPRIP). Kaohsiung, Taiwan. 8-11 October 2006.
 • Jantima Polpinij, Anirut Chotthanom, Chumsak Sibunruang, Rapeeporn Chamchong, and Somnuk Puangpronpitag. “Content-Based Text Classifiers for Pornographic Web Filtering”, IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Taiwan. 8-11 October 2006.
 • Jantima Polpinij, Chumsak Sibunraung, Anirut Chotthanom, Rapeeporn Chamchong, and Somnuk Puangpronpitag. “Content-Based Pornographic Web Filtering by Support Vector Machines Text Classifiers”, 1st International Conference on Multidisciplinary Information Sciences and Technologies (InSciT), Madrid, Spain. 22-25 October 2006.
 • Chumsak Sibunraung, Jantima Polpinij, Anirut Chotthanom, Rapeeporn Chamchong, and Somnuk Puangpronpitag. “A Web Pornography Patrol System by Content-based Analysis: In Particular Text and Image”, IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Singapore 11-15 October 2008.
Lecturer


ผศ.ดร.จิรัฎฐา ภูบุญอบ
Asst. Prof. Dr. Jiratta Phuboon-ob

EDUCATION

 • 2552 ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตถัฒนบริหารศาสตร์
 • 2540 พบ.ม. ระบบและการจัดการสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตถัฒนบริหารศาสตร์
 • 2535 วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม

EXPERIENCE

 • 2556-2558 ประธานหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2552-2555 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2546-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2544-2546 ผู้ประสานงานสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 2540-2543 อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Publications

 • C. Wandee, J. Phuboon-ob and C. Jareanpon. Comparative Efficiency of Classification Choosing a Career with Data Mining Techniques. 2013 The 9th National Conference on Computing and Information Technology. pp.161-166.
 • Jiratta Phuboon-ob and Raweewan Auepanwiriyakul, Selecting Materialized Views Using Two-Phase Optimization with Multiple View Processing Plan. International Journal of Computer and Information Science and Engineering, Vol 1, Number 2, 2007.
 • Phuboon-ob, Jiratta and Auepanwiriyakul, Raweewan, Analysis and Comparison of Algorithm for Selecting Materialized Views in a Data Warehousing Environment. Proceeding of the 11th Annual Conference of Asia Pacific Decision Science Institute, 2006, pp. 392-395.

 • Jiratta Phuboon-ob and Raweewan Auepanwiriyakul, Two-Phase Optimization for Selecting Materialized Views in a Data Warehouse. Transactions on Engineering, Computing and Technology, Vol 19, January, 2007, pp. 277-281.

 • ณรงค์ศักดิ์ คงทิม และจิรัฎฐา ภูบุญอบ, การประยุกต์ใช้เอฟพีกโรธกับงานแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา. National Conference on Computer Information Technologies 2011 (CIT2011) and UniNet Network Operation and Management Workshop 2011 (UniNOMS2011); 26-28 มกราคม 2554, หน้า 13-17.

 • นวัฒกร โพธิสาร, วิจิตรา น้อยสงวน, จิรัฎฐา ภูบุญอบ และมนัสวี แก่นอำพรพันธ์, การพัฒนาเกมที่เน้นผู้เล่นเป็นสำคัญสำหรับเกมมวยไทยแบบสามมิติ. National Conference on Computer Information Technologies 2011 (CIT2011) and UniNet Network Operation and Management Workshop 2011 (UniNOMS2011); 26-28 มกราคม 2554, หน้า 226-231.

 • กฤติน พันธุ์เสนา, สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การประเมินประสิทธิภาพโพรโทคอลควบคุมความคับคั่งแบบหลายอัตราของมัลติคาสท์ในการให้บริการมัลติมีเดียทราฟฟิกภายใต้กฎความเป็นมิตรต่อทีซีพี. การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT2012), 13 กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 36-42.

 • โสภา เทียงดาห์, วิรัตน์ พงษ์ศิริ และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. ระบบพัฒนาคุณภาพข้อสอบแบบครบกระบวนการและมีความเที่ยงตรงสูง. การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT2012), 13 กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 161 – 167.

 • วรวิทย์ สังฆทิพย์, จิรัฎฐา ภูบุญอบ, ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ. “การเชื่อมโยงออนโทโลยีการบริหารงานกิจการนิสิตด้วยวิธีการวัดความคล้ายคลึงเชิงความหมาย“. Proceedings of the National Conference on Information Technology (NCIT2012); April 26 – 27, 2012, pp. 443-447.

 • จิรัฎฐา ภูบุญอบ และรัตนา มาน้อย, การประยุกต์ใช้เอฟพีกโรธกับงานห้องสมุด. Proceeding of the 2012 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012); October 18-19, 2012, pp. 219-224.

 • วรวิทย์ สังฆทิพย์, จิรัฎฐา ภูบุญอบ และฉัตรตระกูล สมบัติธีระ การสืบค้นและบูรณาการออนโทโลยีการบริหารงานกิจการนิสิตโดยใช้การวัดความคล้ายคลึงเชิงความหมาย. Proceeding of the 2012 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012); October 18-19, 2012, pp. 236-241.

 • ชัชชฎา วันดี, จิรัฎฐา ภูบุญอบ และฉัตรเกล้า เจริญผล. ประสิทธิภาพในการจำแนกข้อมูลการเลือกอาชีพที่ตรงสาขาโดยอัตโนมัติ. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5 (NCIT 2013); 26-27 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 231-236.

 • พัชรี ศรีพุทธา, จิรัฎฐา ภูบุญอบ และพนิดา ทรงรัมย์. การพยากรณ์โอกาสการย้ายสาขา ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5 (NCIT 2013); 26-27 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 27-32.

 • จตุภูมิ จวนชัยภูมิ และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. ระบบการทดสอบแบบปรับเหมาะกับระดับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5 (NCIT 2013); 26-27 กุมภาพันธ์ 2556, 271-276.

 • อรรถพร วรรณทอง และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาระบบงานบุคลากรโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์โดยการโปรแกรมแบบเอกซ์ตรีม. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (NGRC27); 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556, หน้า 685-694.

 • พัชรี ศรีพุทธา และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. แบบจำลองเพื่อพยากรณ์การย้ายสาขา ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (NGRC27); 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556, หน้า 1440-1450.

 • ชัชชฎา วันดี, จิรัฎฐา ภูบุญอบ และฉัตรเกล้า เจริญผล. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลการเลือกอาชีพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 9 (NCCIT 2013); 9-10 พฤษภาคม 2556, หน้า 161-166.

 • อนิรุทธ์ สายสิงห์ และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 9 (NCCIT 2013); 9-10 พฤษภาคม 2556, หน้า 167-172.

 • ฐาปนี เพ็งสุข และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาระบบสารสนเทศของงานกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 (NCER), 21 พฤษภาคม 2556, หน้า 1344-1353

 • ชัชชฎา วันดี,จิรัฎฐา ภูบุญอบ,ฉัตรเกล้า เจริญผล ประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลการเลือกอาชีพโดยอัตโนมัติด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556; pp. 263-270.

 • จิรัฎฐา ภูบุญอบ, วรวิทย์ สังฆทิพย์ การออกแบบสถาปัตยกรรมออนโทโลยีเพื่อบูรณาการข้อมูลสำหรับการบริหารงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556; pp. 271-280

 • เยาวภา ภารสำเร็จ,จิรัฎฐา ภูบุญอบ,วิรัตน์ พงษ์ศิริ การเปรียบเทียบอัลกอริทึมเหมืองข้อมูลเหมืองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับผลการเรียนของนักศึกษา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556; pp. 281-289

 • Saranyoo Butkote, Jiratta Phuboon-ob, Phatthanaphong Chomphuwiset. Proxy Server Systems Improvement Using Frequent Itemset Pattern-Based Techniques. Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Systems and Image Processing, 2014, pp.182-187.

 • ทิพวิมล นุชกำแหง, จิรัฎฐา ภูบุญอบ, สิทธิชัย บุษหมั่น. การศึกษาประสิทธิภาพการจัดตารางสอนในระดับมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการอาณานิคมมด. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม พ.. 2557

 • สุณิสา สำเร็จดี และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสานสำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5, 30 มกราคม 2559, หน้า 242-250

 • อดิสรณ์ แก้วดวง และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์และบริการผ่านข้อความสั้นด้วยกูเกิ้ลเอพีไอสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5, 30 มกราคม 2559, หน้า 251-258

 • สุชาวดี โพดาพล และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่ง สำหรับพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5, 30 มกราคม 2559, หน้า 233-241.

 • สมัย สีลาดเลา และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาระงานสำหรับบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5, 30 มกราคม 2559, หน้า 223-232.

 • วีราพัชร์ ปุญญพัฒนศิริ และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาส่วนเสริมระบบบริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูปจูมลาเพื่อเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5, 30 มกราคม 2559, หน้า 207-216.

 • อุทัย ศรีษะนอก และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาตัวแบบพยากรณ์การออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม โดยประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้นแบบแพร่ย้อนกลับ. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5, 30 มกราคม 2559, หน้า 266-276.

 • ณัฏฐวิทย์ บุญไชย และจิรัฎฐา ภูบุญอบ. การพัฒนาระบบจัดตารางสอนสำหรับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม). การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5, 30 มกราคม 2559, หน้า 173-181.

Lecturer

ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ
Dr. Chattrakul Sombattheera

Online ID: ScopusResearchGate

Research Interests

 • Multi-Agent System
 • Game Theory
 • Web Services
 • Resource Allocation
 • Logistic/Transportation
 • Artificial Intelligence

Selected publications

 • Booth, R., Meyer, T., Sombattheera, C. A general family of preferential belief removal operators (2009) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5834 LNAI, pp. 42-54.
 • Sombattheera, C., Ghose, A. A best-first anytime algorithm for computing optimal coalition structures (2008) Proceedings of the International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, AAMAS, 3, pp. 1393-1396.
 • Sombattheera, C., Ghose, A. A distributed algorithm for coalition formation in linear production domain (2006) ICEIS 2006 – 8th International Conference on Enterprise Information Systems, Proceedings, AIDSS, pp. 17-22.
 • Sombattheera, C., Ghose, A. A pruning-based algorithm for computing optimal coalition structures in linear production domains (2006) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4013 LNAI, pp. 13-24.
 • Krishna, A., Guan, Y., Sombattheera, C., Ghose, A.K. Agent-based prototyping of web-based systems (2006) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4031 LNAI, pp. 780-789.
 • Sombattheera, C., Ghose, A. A distributed branch-and-bound algorithm for computing optimal coalition structures (2006) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3955 LNAI, pp. 334-344.
 • Sombattheera, C., Ghose, A. Supporting dynamic supply networks with agent-based coalitions (2006) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4031 LNAI, pp. 1127-1137.
Lecturer

ผศ.ธวัชชัย ชมศิริ
Asst. Prof. Thawatchai Chomsiri

 Expertise

 • Computer Network
 • Computer Security

 Education

 • 2548 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2538 วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Experience

 • 2553-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2548-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • 2543-2547 วิศวกร บริษัทไมโครเนติค จำกัด มหาชน

Book

 • “Computer & network security”: ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ธวัชชัย ชมศิริ. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น, 2553
 • ติดตั้ง/ดูแล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ”, , ธวัชชัย ชมศิริ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547
 • เรียนรู้เครือข่ายและอุปกรณ์ Cisco ด้วยโปรแกรม Simulation” / ผู้เขียน สุชาติ คุ้มมะณี, ธวัช ชัย ชมศิริ. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2550
 • เจาะระบบ ถอดรหัส รู้ทัน ป้องกัน Hacker”, ธวัชชัย ชมศิริ. Publisher, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), 2008
 • “Hack Step by Step”, ธวัชชัย ชมศิริ. กรุงเทพมหานคร, ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2546
 • “Hack Step by Step Volume II”, ธวัชชัย ชมศิริ: กรุงเทพมหานคร, ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2547

 • แต่งเพลงด้วย Cakewalk sonar มืออาชีพ”, ธวัชชัย ชมศิริ, กริชพยัคฆ์ฤทธิกุล, นนทบุรี: ไอดีซี, 2550

Publications

 • Preecha Noiumkar and Tawatchai Chomsiri, “A Comparison the Level of Security on Top 5 Open Source NoSQL Databases”, 2014, The 9th International Conference on Information Technology and Applications (ICITA 2014) . 1-4 July, 2014, Sydney, Australia. (IEEE Xplore)

 • Chomsiri, T., He, X., Nanda, P., & Tan, Z. (2014, September). “A stateful mechanism for the tree-rule firewall”. In Trust, Security and Privacy in Computing and Communications (TrustCom), 2014 IEEE 13th International Conference on (pp. 122-129). (Tier-A Conference of ERA conference list).

 • He, X., Chomsiri, T., Nanda, P., & Tan, Z. (2014). “Improving cloud network security using the Tree-Rule firewall”. Future Generation Computer Systems, 30, 116-126. (Tier-A journal of ERA journal list, ISI Impact Factor = 2.6).

 • Chomsiri, T., He, X., & Nanda, P. (2012). Limitation of listed-rule firewall and the design of tree-rule firewall. In Internet and Distributed Computing Systems (pp. 275-287). Springer Berlin Heidelberg, LNCS.

 • Thawatchai Chomsiri and Preecha Noiumka, “The theories for analyzing matched packets on Cisco ACL rules”, 2011 International Conference on Network and Electronics Engineering (ICNEE 2011), September 16-18, 2011, Singapore. (ISI Proceedings)

 • Detchasit Pansa and Thawatchai Chomsiri, “Web Security Improving by using Dynamic Password Authentication”, 2011 International Conference on Network and Electronics Engineering (ICNEE 2011), September 16-18, 2011, Singapore. (ISI Proceedings)

 • Wiwat Sriphum, Thawatchai Chomsiri, Ponlawat Attanak, Panuwat Noitarong, “SQL Injection Protector”, 2011 International Conference on Modeling, Simulation and Control (ICMSC 2011), September 16-18, 2011, Singapore. (ISI Proceedings)

 • Thananchai Khamket, Thawatchai Chomsiri, Patchayakorn Sripara, Mayta Swatpong, “Designing the Network Access Control using Reverse VPN”, 2011 International Conference on Network and Electronics Engineering (ICNEE 2011), September 16-18, 2011, Singapore. (ISI Proceedings)

 • Preecha Noiumkar, Thawatchai Chomsiri, Krittikorn Kunkang, Sarawut Matloeng, “Designing of Non-Static Web Session”, 2011 International Conference on Network and Electronics Engineering (ICNEE 2011), September 16-18, 2011, Singapore. (ISI Proceedings)

 • Thawatchai Chomsiri, “Sniffing Packets on LAN without ARP Spoofing”, The 2008 International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology (ICCIT 08) November 8-14, 2008, Busan,South Korea. (IEEE Xplore)

 • Preecha Noiumka, Thawatchai Chomsiri, “Top 10 Free Web-Mail Security Test Using Session Hijacking”, The 2008 International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology (ICCIT 08), November 8-14, 2008, South Korea. (IEEE Xplore)

 • Detchasit Phunsa, Thawatchai Chomsiri, “Architecture and Protocols for Secure LAN by Using a Software level Certificate and Cancellation of ARP Protocol”, The 2008 International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology (ICCIT 08), November 8-14, 2008, South Korea. (IEEE Xplore)

 • Thawatchai Chomsiri, “Web Programming Practice to be Protective from SQL Injection”, International journal: Asian Journal of Information Technology (AJIT), ISSN: 1682-3915, Volume 7, No 8, August 2008. (Indexed by ASCI: Asian Science Citation Index)

 • T. Chomsiri, “HTTPS Hacking Protection”, In Proceedings of the 3rd IEEE International Symposium on Security in Networks and Distributed Systems (SSNDS-07), May 2007, Niagara Falls, CANADA, May 2007, pp.590-594. (IEEE Xplore, DBLP)

 • T. Chomsiri, “An Expert System for Analyzing Distributed Firewall Rules”, In Proceedings of the 4th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2007), May 2-4, 2007, Thailand pp.151-154.

 • T. Chomsiri, “Theories for an Analysis of IPv6 Firewall”, System and Information Sciences Notes, July 2007 Vol.1, No.3, pp.225-230

 • T. Chomsiri and C. Pornavalai, “Firewall Rules Analysis”, In Proceedings of International Conference on Security and Management (SAM06), pp. 213-219, Las Vegas, USA., June 2006. (Indexed by DBLP)

 • Chotipat Pornavalai and Thawatchai Chomsiri. “Firewall Policy Analyzing by Relational Algebra”. The 2004 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2004), JULY 2004.

 • Pornavalai, S. P., & Chomsiri, T. (2004, December). Analyzing firewall policy with relational algebra and its application. In Australian Telecommunication Networks and Applications Conference (ATNAC 2004), Australia.

Lecturer

อาจารย์จตุภูมิ จวนชัยภูมิ
jatuphum.j@msu.ac.th

Short biography

 • 2553 วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2543 วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Expertise

 • Web programming (PHP, C#, Database: MySQL, MSSQL, Oracle)
 • Semantic web, web security
 • E-learning and E-testing (items bank)
 • Search engine optimization
 • Web services
 • Analytical and problem solving skills

PUBLICATIONS

 • Juanchaiyaphum, J., Arch-Int, N., Arch-Int, S., and Saiyod, S.: ‘A Novel Lightweight Hybrid Intrusion Detection Method Using a Combination of Data Mining Techniques’, International Journal of Security and Its Applications, 2015, 9, (4), pp. 91-105
 • Juanchaiyaphum, J., Arch-Int, N., Arch-Int, S., and Saiyod, S.: ‘Symbolic data conversion method using the knowledge-based extraction in anomaly intrusion detection system’, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2014, 65, (3), pp. 695-701

 • จตุภูมิ จวนชัยภูมิ: “การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อรองรับการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก : กรณีศึกษา เว็บไซต์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 9, 2556, หน้า 245-252
 • จตุภูมิ จวนชัยภูมิ และ จิรัฎฐา ภูบุญอบ: “ระบบการทดสอบแบบปรับเหมาะกับระดับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา” การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5 NCIT2013, 26-27 .. 2556, หน้า 271-276
 • Jatuphum Juanchaiyaphum and Somnuk Puangpronpitag, “Anti-replay API” 2011 International Conference on Modeling, Simulation and Control (ICMSC2011) , ISI Proceedings, September 16-18, 2011, Singapore. ISBN 978-981-08-8723-0 pp.43-47

 • จตุภูมิ จวนชัยภูมิ และ สมนึก พ่วงพรพิทักษ์, “เอพีไอสำหรับป้องกันการเล่นซ้ำคุ้กกี้ (Anti-replay API)” การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 26-28 ..2554 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, หน้า 196-201.
 • จตุภูมิ จวนชัยภูมิ และ สมนึก พ่วงพรพิทักษ์, “การพัฒนาระบบป้องกันการแทรกแซงการสื่อสาร เพื่อใช้แทนเทคโนโลยีเอสเอสแอลแบบใบประกาศด้วยตนเอง,” ประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์, ครั้งที่1, พฤษภาคม 2552, หน้า 403-408.
Lecturer

วุฒิชัย วิเชียรไชย

Lecturer

เดชสิทธิ์ พรรษา

Lecturer

ปรีชา น้อยอำคา

Lecturer


ผศ. วิวัฒน์ ศรีภูมิ
Asst. Prof. Wiwat Sriphum

Short biography

 • 2549 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2543 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Expertise

 • Window based application Development (Java, C, C#, Basic)
 • Web-based application development (PHP, ASP)
 • Data clustering and classification

Selected publications

 • Wiwat Sriphum. “DR Code: The Two Dimensions Barcode supporting high rate data recovery,” IEEE 16th International Conference on Computational Science and Engineering. 16 : 1214-1218, 2013.
 • Wiwat Sriphum, Thawatchai Chomsiri, Ponlawat Attanak and Panuwat Noitarong.
  SQL Injection Protector,” International Conference on Modeling, Simulation and Control. 10 : 7-11, 2011. (ISI Proceedings)
 • Niphaphorn Obthong and Wiwat Sriphum. “Optimal Choice of Parameters for DENCLUE-based and Ant Colony Clustering,”  International Conference on Modeling, Simulation and Control. 10 : 63-73, 2011. (ISI Proceedings)
 • วิวัฒน์  ศรีภูมิ, พลวัฒน์ อัฐนาค, ภานุวัฒน์  น้อยทะรงค์ และธวัชชัย ชมศิริ. “ระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์แบบ SQL Injection” การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ: มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา. หน้า 178-183, 2554.
 • วิวัฒน์  ศรีภูมิ, สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนาคำรณ สุนัติ. “ขั้นตอนวิธีการใช้เมตริกซ์การกระจายเพื่อจัดกลุ่มแบบฟัชชี่ที่คงทนต่อข้อมูลรบกวน” การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. 7 : 402-407 ; พฤษภาคม, 2550.
Lecturer

วิรัตน์ พงษ์ศิริ

Lecturer

ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง

อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิสารสนเทศ

Lecturer

อ.ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์
dr. Satith Sangpradid

 

Research interests

 • Image segmentation
 • Object base image segmentation
 • Feature extraction
 • Face recognition and video for surveillance
 • Fuzzy image processing
 • Automated road extraction from high-resolution images
 • Augmented reality
 • Spatial decision support systems

Education

 • 2555 วท.ด. ภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • 2546 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 2541 วท.บ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Experience

 • 2548-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2547-2548 อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2546-2547 อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • 2544-2546 ผู้ช่วยวิจัยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2542-2544 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Publications

 • Suitable location for new oil-palm plantation to support full capacity of oil-palm factories in Krabi Province, วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 32 , 2549.
 • การปรับปรุงเทคนิค IHS Transformation สำหรับการทำ Pan-Sharpening บนข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออส, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2552, ธค2552.
 • การประเมินความถูกต้องของการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้ ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT ด้วยการเปรียบเทียบกฎในการตัดสินใจ แบบ Maximum Likelihood Ratio method และ Parallelepiped : กรณีศึกษา จังหวัดชัยภูมิ, การประชุมวิชาการ “สารสนเทศภูมิศาสตร์นเรศวร” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม Main Conference สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21 กย.2553.
 • การเปรียบเทียบกระบวนการ Pan-Sharpened จากภาพถ่ายดาวเทียม IRS-1D และ ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 5 TMโดยใช้โปรแกรม ENVI และ ERDAS กรณีศึกษา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม , การประชุมวิชาการ “สารสนเทศภูมิศาสตร์นเรศวร” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม Main Conference สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21 กย.2553.
 • การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกงาดำ กรณีศึกษา:ลุ่มน้ำชี ประเทศไทย, การประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิสารสนเทศและภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19-20, ตค.2553
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สุขภาวะชุมชน 5 มิติ ผ่านระบบเครือข่าย กรณีศึกษา ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิสารสนเทศและภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19-20ตค.2553
 • Geographic Information System Application for land Suitability Evaluation of Sunflower Plantation. Int. J. Emerg. Sci., 2(3), 499-508, September 2012.

 • Urban heat island monitoring and analysis by using integration of satellite data and knowledge based methods. International Journal of Development and Sustainability. 1(2), 99-110, 2012.

 • การสกัดแยกถนนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและ สารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. 15(2), 2557.

 • Weighting parameters to improve IHS transformation in data fusion of THEOS imagery. Journal of Digital Information Management, 12(6), 341-348.

 • การสกัดขอบเขตอาคารจากข้อมูลภาพความละเอียดสูง. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.. 2557).

 • Assessment of drought risk area in thung kula rong hai using geographic information systems and analytical hierarchy process. International Journal of Geoinformatics, 2015.

 • การวิเคราะห์หาตำแหน่งจุดศูนย์กลางกระจายสินค้าของ CP-ALL ด้วยการใช้แนวทางของการหาตำแหน่งและการจัดสรรกรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. ฉบับพิเศษ, 2559.

Lecturer


ดร.นุชนาฏ บัวศรี
Dr.Nutchanat Buasri

Lecturer

ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
Dr. Naruaset Prasertsri
Lecturer

ดร.โสภณวิชญ์ คำพิลัง

Lecturer

ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช
Dr. Patiwat Littidej
Lecturer

ธีรญา อุทธา

เลขานุการ

Secretary

Chayaporn Pholphu-nga
ชยาพร พลภูงา
เลขานุการ

email: chayaporn79@gmail.com
Tel: 043754359 ต่อ 5349

 

 

ข้อมูลสำหรับนิสิต

 


หากนิสิตต้องการติดต่อเรื่องต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ พี่บี (เลขาฯ) หรืออีเมล์ itsecretary@it.msu.ac.th

มุมสำหรับนิสิต 

นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

จำนวนทั้งหมด 405 คน
*ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559*

แยกตามชั้นปี แยกตามระบบการศึกษา
ปี 1
33.58%
ปี 2
26.42%
ปี 3
16.79%
ปี 4
17.04%
ปี 5
6.17%
ปกติ
75.06%
พิเศษ
14.32%
เทียบเข้า
10.06%

** หากกราฟไม่แสดง ให้กด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ **

>>แสดงสารสนเทศทั้งหมด<<